Skočiť na obsah

Osvedčenie zástupcu výrobcu

Osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá chce na účely uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike dovážať typ vozidla alebo vykonané hromadné prestavby typu vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, je povinná vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu. Pri dovoze doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla sa ustanovenie prvej vety vzťahuje tiež na osobu so sídlom alebo miestom podnikania aj na území iného členského štátu.

Osvedčenie zástupcu výrobcu sa neudeľuje pri dovoze typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú iným členským štátom udelené osvedčenie o typovom schválení EÚ pre typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ako celok alebo majú iným štátom udelenú správu o homologizácii typu podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie. Ustanovenie prvej vety neplatí, ak ide o dovoz homologizovaného typu plynového zariadenia.

Osvedčenie zástupcu výrobcu sa udeľuje pri dovoze typu vozidla, ktoré má udelené Osvedčenie o typovom schválení EÚ vozidla.

Návrh na udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu musí obsahovať:

 • identifikačné údaje navrhovateľa:

 

 1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
  1.  obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena,
  2.  dátum narodenia,
  3.  adresu sídla
  4. identifikačné číslo,
  5. miesto podnikania,
  6.  podpis a odtlačok pečiatky, ak fyzická osoba – podnikateľ používa pečiatku,
 1. ak ide o právnickú osobu
  1. názov a adresu sídla alebo obchodné meno a sídlo,
  2.  právnu formu,
  3.  identifikačné číslo,
  4.  meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
  5.  podpis štatutárneho orgánu odtlačok pečiatky, ak právnická osoba používa pečiatku,
 • identifikačné údaje vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rozsahu značka a obchodný názov; ak ide o hromadnú prestavbu typu vozidla (ďalej len „hromadná prestavba“), aj kategória vozidla,
 • platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby (Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním (napríklad príručka kvality).
 • zmluvu o obchodnom zastúpení so zahraničným výrobcom s úradne osvedčeným podpisom osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom obidvoch zmluvných strán, ak je zmluva v inom ako slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, navrhovateľ predloží aj úradne osvedčený preklad do štátaneho jazyka
 • splnomocnenie navrhovateľa na zastupovanie zahraničného výrobcu pred typovým schvaľovacím orgánom na konanie vo veci typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo hromadnej prestavby s úradne osvedčeným podpisom osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu, ak nie je súčasťou zmluvy podľa písmena d), ak je splnomocnenie navrhovateľa na zastupovanie zahraničného výrobcu v inom ako slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, navrhovateľ predloží aj úradne osvedčený preklad do štátaneho jazyka
 • výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má navrhovateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace
 • správny poplatok podľa položky 72 písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Úkon

Suma

Id služba v systéme eKolok

Udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu

30 eur

1512

Zmena údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo predĺženie ich platnosti

30 eur

1514

Správny poplatok je možné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnenom na internetovej stránke ministerstva.