Skočiť na obsah

Duplikát technického osvedčenia vozidla

V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia technického osvedčenia vozidla je prevádzkovateľ vozidla povinný bezodkladne to oznámiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru.

Spôsob vydania duplikátu technického osvedčenia vozidla upravuje § 41 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia

  1. výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe súhlasu typového schvaľovacieho orgánu,
  2. schvaľovací orgán, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; schvaľovací orgán je oprávnený duplikát vydať len na základe súhlasu typového schvaľovacieho orgánu,
  3. schvaľovací orgán, ak výrobca alebo zástupca výrobcu podľa písmena a) zanikol a nemá kto vydať duplikát technického osvedčenia vozidla; schvaľovací orgán je oprávnený duplikát vydať len na základe súhlasutypového schvaľovacieho orgánu.

Duplikát technického osvedčenia vozidla vystaví a vydá okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa sídla alebo trvalého pobytu na základe žiadosti, ku ktorej je potrebné doložiť doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia na útvare Policajného zboru a odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilý na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 30 dní.

Okresný úrad pred vystavením duplikátu technického osvedčenia vozidla si vyžiada súhlas na vystavenie duplikátu technického osvedčenia vozidla od Ministerstva dopravy SR, štátneho dopravného úradu a ak sa uvedený typ vozidla nachádza v archíve schválení, ministerstvo dá súhlas na vystavenie duplikátu technického osvedčenia vozidla.

Správny poplatok za vystavenie duplikátu technického osvedčenia vozidla za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie je 10,- eur podľa Položky 68 písm. p) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.