Skočiť na obsah

Inventarizácia a skartácia osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla

Podľa § 8 ods. 5 vyhlášky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla (ďalej len „vyhláška č. 133/2018 Z. z.“), poškodené, nesprávne vypísané, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá spolu so zápisom odovzdá štatutárny orgán oprávnenej osoby vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka typovému schvaľovaciemu orgánu na skartáciu.

Podľa § 8 ods. 1 a ods. 4 vyhlášky č. 133/2018 Z. z. sa inventarizácia vykoná vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok osobitne pre nepoužiteľné tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla. Spracuje sa zápis, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 8 ods. 3 vyhlášky č. 133/2018 Z. z. a to:

  1. názov tlačiva,
  2. sériu a evidenčné číslo tlačiva,
  3. zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
  4. počet kusov,
  5. dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.

Nepoužiteľné tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla, ale aj starších tlačív (osvedčenie o evidencii a technický preukaz vozidla) sa odovzdajú na podateľni Ministerstva dopravy Slovenskej republiky spolu so sprievodným listom.

Prílohou sprievodného listu bude zápis (zápisy) spolu s nepoužiteľnými tlačivami.

Pri odovzdávaní nepoužiteľných tlačív nie je potrebné kontaktovať žiadnu osobu zo Štátneho dopravného úradu.