Skočiť na obsah

Vydávanie a preberanie tlačív OE časť II a TOV po 1. marci 2016

Žiadosť o vydanie tlačív osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia (ďalej len „tlačivá“) vozidla podáva na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

  1. výrobca alebo zástupca výrobcu v Slovenskej republike,
  2. okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  3. Prezídium Policajného zboru, odbor dokladov a evidencií.

Žiadosti musia byť podané písomne poštou alebo doručené osobne do podateľne ministerstva alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk - všeobecné podanie, pričom e-mailová žiadosť sa neakceptuje.

V žiadosti výrobca alebo zástupca výrobcu v Slovenskej republike musí uviesť údaje o odberateľovi: názov spoločnosti alebo firmy, mesto, PSČ, ulica a číslo, IČO, DIČ, IČDPH, štát banky, kód banky, číslo účtu v tvare IBAN a e-mailovú adresu, na ktorú budú zasielané faktúry.

Písomné žiadosti prijaté do utorka aktuálneho týždňa budú objednané v tlačiarni Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava, IČO: 42 272 360, IČ DPH: SK2023821206, IBAN: SK34 8180 0000 0070 0047 8217 (ďalej len „tlačiareň“) a pripravené na prevzatie v tlačiarni v stredu nasledujúceho týždňa v čase od 10.00 hod. do 10.30 hod. po pripísaní platby na bankový účet tlačiarne za prítomnosti zamestnanca ministerstva, štátneho dopravného úradu. Informácie o pripísaní platby na bankový účet tlačiarne zasiela tlačiareň žiadateľom emailom po prípísaní tejto platby.

Preberať tlačivá môže výlučne štatutárny orgán spoločnosti alebo firmy, t.j. konateľ alebo podnikateľ. Štatutár môže poveriť prevzatím tlačív splnomocneného zástupcu splnomocnením. Pri preberaní tlačív musí byť predložený doklad o zaplatení za tlačivá, pričom úhrada za faktúru musí byť pripísaná na účet tlačiarne do dňa prevzatia tlačív. Štatutár alebo splnomocnený zástupca sa preukáže občianskym preukazom a musí disponovať pečiatkou spoločnosti.

UPOZORŇUJEME na zmenu v platbách za tlačivá. Tlačivá budú môcť byť hradené len na základe vystavených a zaslaných faktúr Centrom polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava. Platba v hotovosti priamo v Centre polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava nebude možná.