Skočiť na obsah

Výnimky z obmedzenia jazdy niektorých druhov vozidiel

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel upravuje § 39 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“):

 1. Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom
  1. v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín,
  2. v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.
 2. Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 hodín.
 3. Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre
  1. autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby,
  2. vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych prístrojov v zdravotníckych zariadeniach,
  3. vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lietadiel,
  4. vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,
  5. vozidlá prepravujúce nebezpečné veci,
  6. vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí,
  7. vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,
  8. vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,
  9. vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,
  10. vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,
  11. vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat,
  12. prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až k).

Oprávnenosť použitia vozidla v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel musí vodič hodnoverným spôsobom preukázať.

Podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. je možné povoliť v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, výnimku z ustanovení § 39 ods. 1, 2 zákona. V povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia.

Výnimku povoľuje orgán Policajného zboru; ak takáto výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (nie MDV SR!!!), ktoré môže vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

Vzhľadom na to, že zákon č. 8/2009 Z. z. nie je v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby Slovenskej republiky, ale v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v prípade akýchkoľvek dotazov Vám odporúčame obrátiť sa priamo na nich.

Podrobnosti o povoľovaní výnimiek podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. vrátane vzoru žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnimky z obmedzenia jazdy niektorých druhov vozidiel sa nepovoľujú podľa zákona č. 106/2018 Z. z. a nepodávajú sa na Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky.