Skočiť na obsah

Vozidlá PRAGA V3S

Vozidlá PRAGA V3S, ktoré neobsahovali špeciálnu vojenskú nadstavbu, boli v minulosti schválené aj na civilné účely Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (resp. predchodcom tohto ministerstva), vo viacerých vyhotoveniach (karoséria valníková, valníková s plachtou, sklápacia, hasičská, cisternová a podobne). Pre tieto vozidlá je možné v archíve schválených typov dohľadať príslušný základný technický opis vozidla.

V prípade kúpy vozidla PRAGA V3S ako prebytočného majetku Ozbrojených síl Slovenskej republiky je potrebné obrátiť sa na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad so žiadosťou o vyhľadanie príslušného základného technického opisu vozidla. K žiadosti je potrebné priložiť fotografie vozidla (viac pohľadov), fotografiu výrobného štítku vozidla, fotografiu vyrazeného výrobného čísla, fotografiu štítku motora, doklady o nadobudnutí vozidla od Ozbrojených síl Slovenskej republiky a kópiu osvedčenia o evidencii časť II z osobitnej evidencie vozidla.

Po vyhľadaní príslušného základného technického opisu vozidla zašle Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky list s kópiou základného technického opisu vozidla, na základe ktorého orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) prihlási vozidlo do evidencie vozidiel v súlade s § 114 ods. 9 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“). Ako dátum prvej evidencie vozidla sa uvedie dátum, ktorý bude odvodený od roku výroby vozidla.

Vzhľadom na to, že vozidlá PRAGA V3S boli schválené na prevádzku v cestnej premávke v minulosti, takýmto vozidlám nemôže a ani nemalo byť nikdy pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C, keďže v súlade s ustanovením § 127 ods. 12 zákona č. 8/2009 Z. z. možno zvláštne evidenčné číslo prideliť iba neschváleným vozidlám. Z tohto dôvodu vozidlo PRAGA V3S nemôže mať pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.

Jedným z dôvodov, prečo niektorí podnikatelia pre vozidlo PRAGA V3S používanom na poľnohospodárske alebo lesné práce žiadajú vydať zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C je, vyhnúť sa dani z motorového vozidla. Tu je potrebné uviesť, že pokiaľ je vozidlo PRAGA V3S používané výhradne v poľnohospodárskej a v lesnej výrobe, tak takéto vozidlo je podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od dane z motorových vozidiel oslobodené.