Skočiť na obsah

Všeobecné informácie o prihlásení špeciálnych vozidiel do (riadnej) evidencie vozidiel

Špeciálne vojenské vozidlá používané Ozbrojenými silami Slovenskej republiky na prevádzku v cestnej premávke schvaľuje Vojenská polícia. Vozidlá majú pridelené osobitné evidenčné čísla a sú prihlásené v osobitnej evidencii vozidiel, ktorú vedie Vojenská polícia.

V prípade prebytočného majetku Ozbrojených síl Slovenskej republiky a odpredaji takýchto vojenských vozidiel, sú tieto vozidlá vyradené z osobitnej evidencie vozidiel. Do (riadnej) evidencie vozidiel je možné takéto vozidlá prihlásiť len jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

Prvý spôsob

Ak takéto vozidlo malo v minulosti udelené typové schválenie na prevádzku v cestnej premávke na civilné účely Ministerstvom dopravy  Slovenskej republiky (resp. predchodcom tohto ministerstva), tak takéto vozidlo je možné prihlásiť do evidencie vozidiel v súlade s § 114 ods. 9 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“), pričom vozidlo sa zhoduje s týmto schválením.

To, či vozidlo malo udelené typové schválenie v minulosti je možné preukázať zo zápisu v osvedčení o evidencii časť II v časti schválenie vozidla vydanom Vojenskou políciou. Ak v osvedčení o evidencii časť II nie je takýto zápis a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad vyhľadá v archíve schválených typov vozidiel príslušný základný technický opis vozidla, tak na požiadanie Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky vydá kópiu základného technického opisu vozidla.

V takomto prípade orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) vozidlo prihlási do (riadnej) evidencie vozidiel a vozidlu pridelí evidenčné číslo.

Druhý spôsob

Ak takéto vozidlo nemalo v minulosti udelené typové schválenie na prevádzku v cestnej premávke na civilné účely Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (resp. predchodcom tohto ministerstva), tak takéto vozidlo je možné prihlásiť do evidencie vozidiel v súlade s § 114 ods. 9 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. až po udelení dodatočného schválenia na prevádzku v cestnej premávke podľa § 31 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vozidlá evidované v osobitnej evidencii vozidiel, ktoré neboli schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo boli schválené na prevádzku v cestnej premávke, ale nezhodujú sa s týmto schválením, možno prevádzkovať v cestnej premávke len po ich dodatočnom schválení na prevádzku v cestnej premávke.

Podrobnosti o dodatočnom schválení jednotlivého vozidla.