Skočiť na obsah

Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií (tzv. dopredaj vozidiel)

Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií (tzv. dopredaj vozidiel) upravuje § 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov-

Vozidlom ukončenej série je vozidlo tvoriace súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať ani uviesť do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo schválené.

Nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie už stratilo platnosť, možno uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke len na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu.

Pri ukončení typového schválenia vozidla z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek typový schvaľovací orgán na svojom webovom sídle zverejní podmienky povolenia (dopredajov vozidiel) a tiež skutočnosť, či typový schvaľovací orgán povolenie bude alebo nebude vykonávať.

Povolenie (dopredajov vozidiel) sa vykonávajú pre vozidlá

  1. kategórie L podľa nariadenia (EÚ) č. 168/2013,
  2. kategórie M, N a O podľa nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. (smernica 2007/46/ES),
  3. kategórie T, C, R a S podľa nariadenia (EÚ) č. 167/2013,
  4. kategórie PS za rovnakých podmienok ako pre vozidlá kategórie T, alebo
  5. kategórie LS za rovnakých podmienok ako pre vozidlá kategórie L

Návrh na sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií podáva výrobca alebo zástupca výrobcu pre každý typ vozidla samostatne, pričom návrh možno podať len pre vozidlá, ktoré mali

  1. udelené vnútroštátne typové schválenie celého vozidla,
  2. uznané typové schválenie EÚ celého vozidla, alebo
  3. udelené typové schválenie EÚ celého vozidla, ktoré bolo udelené typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky.

Podrobnosti o tom, čo musí predkladaný návrh obsahovať sú uvedené vždy pri každom zverejnení podmienok povolenia (dopredajov vozidiel).

Návrh na povolenie (dopredaja vozidiel) je možné podať aj elektronicky prostredníctvom portálu – Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD).

Za vydanie povolenia evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série) sa platí správny poplatok podľa Položky 69a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo

Suma

Id služby eKolok

kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa

25 eur

6533

ostatných kategórií iných

50 eur

6534

 

Pre jednotlivo dovezené vozidlá sa nepovoľuje dopredaj podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z.