Skočiť na obsah

Dopredaj poľnohospodárskych a lesných vozidiel kategórie T a C nespĺňajúcich emisie znečisťujúcich látok podľa požiadaviek delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/985 po 30. 09. 2022 - motory schválené podľa smernice 97/68/ES označené písmenami RA

Podľa článku 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/985 z 12. februára 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel a ich motorov, a zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) 2018/985“) majú výrobcovia povinnosť zabezpečiť, aby poľnohospodárske a lesné vozidlá a motory, ktoré sú v nich inštalované, boli navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby spĺňali ustanovenia uplatniteľné na kategórie motorov NRE alebo NRS stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1628 zo 16. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 2016/1628“).

Podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/1628 s účinnosťou od 1. 10. 2022 v prípade vozidiel kategórie T a C vybavených kategóriou motorov „NRE“ – motory necestných pojazdných strojov určené a vhodné na to, aby sa pohybovali alebo aby boli uvedené do pohybu po ceste alebo inak, ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia sa nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel ak neplnia požiadavky podľa prílohy III, tabuľky III-1 nariadenia (EÚ) č. 2016/1628 vrátane prechodných motorov (motory schválené podľa smernice 97/68/ES označené písmenami RA, podľa prílohy).

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 30. 09. 2022 mali platné typové schválenie EÚ vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť dňom 30. 09. 2022 alebo mali platné vnútroštátne typové schválenie vozidla (platný základný technický opis vozidla), si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) v nadväznosti na článok 39 č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (ďalej len „nariadenie (EÚ) 167/2013“), môžu v rámci limitov vozidiel ukončenej série podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie EÚ vozidla už nie je platné.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 30 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie EÚ celého vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 30. 09. 2022 bol výrobca držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Štátny dopravný úrad v súlade s článkom 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) 167/2013 o návrhu na povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia návrhu, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla.

Maximálny počet dokončených a dokončovaných vozidiel uvedených do prevádzky v Slovenskej republike v rámci postupu pre ukončené série nesmie prekročiť 10 % počtu vozidiel zaevidovaných v dvoch predchádzajúcich rokoch (2020 a 2021) alebo 20 vozidiel podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Návrh na povolenie sa podáva po 30. 09. 2022 za každý typ vozidla (typové schválenie EÚ vozidla alebo vnútroštátne typové schválenie vozidla) samostatne a zároveň musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o žiadateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR, a to ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  identifikácia regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú („97/68/RA od 56 kW do 130 kW“) zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx, v jednom stĺpci pod sebou uvedený zoznam VIN,

f)   vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia EÚ vozidla resp. vnútroštátneho typového schválenia, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,

g)  číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla (v rámci jednej žiadosti môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia EÚ uvedené len jedno rozšírenie),

h)  technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,

i)   počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v roku 2020 a 2021.

Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa z povolenia vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo. Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Návrh na povolenie (dopredaja vozidiel) je možné podať aj elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na portáli Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD).

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa od 1. 10. 2022 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie EÚ vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné alebo vnútroštátne typové schválenie vozidla (resp. základný technický opis vozidla) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenia (EÚ) 167/2013 sú im známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia minimálne emisné limity – stage V podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2018/985 v nadväznosti na nariadenie (EÚ) č. 2016/1628 od 1. 10. 2022 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli, a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z.

Dátumy povinného uplatňovania a ukončenie prechodného obdobia pre prechodné motory (posledný dátum umiestnenia na trhu):

 

 

Rozsah výkonu (kW)

Dátum uplatňovania pre typové schválenie EÚ motora

Dátum uplatňovania pre uvedenie motorov na trh

Ukončenie prechodného obdobia pre prechodné motory

Ukončenie prvej evidencie vozidiel vzhľadom na smernicu 97/68/ES vrátane prechodných motorov

0 < P < 8

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

smernica 97/68/ES sa neuplatňovala na tento výkonnostný rozsah

8 ≤ P < 19

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

smernica 97/68/ES sa neuplatňovala na tento výkonnostný rozsah

19 ≤ P < 37

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

97/68KA najneskôr do 31.12.2021

37 ≤ P < 56

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

97/68PA najneskôr do 31.12.2021

56 ≤ P < 130

1.1.2019

1.1.2020

30.9.2022

97/68RA najneskôr do 30.9.2022

130 ≤ P < 560

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

97/68QA najneskôr do 31.12.2021

P > 560

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

smernica 97/68/ES sa neuplatňovala na tento výkonnostný rozsah