Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie L1e, L2e a L6e spĺňajúcich emisné limity Euro 2 a Euro 3 po 31.12.2017 (č. k. 30962/2017/SCDPK/85036)

Podľa bodu 1.1.2.1. prílohy IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 168/2013“), s účinnosťou od 01. 01. 2018 v prípade vozidiel kategórie L1e, L2e a L6e sa takéto vozidlá nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel alebo uviesť do prevádzky, ak neplnia emisné limity minimálne Euro 4, pokiaľ im nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 31. 12. 2017 mali platné typové schválenie ES vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 31. 12. 2017, môžu po tomto dátume v zmysle článku 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v rámci limitov končiacich sérií požiadať štátny dopravný úrad o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie ES vozidla už stratilo platnosť.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 30 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, ale ktoré neboli buď sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky pred 31. 12 .2017, ale ani po tomto dátume. Žiadosť o povolenie musí obsahovať dostatočné technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové požiadavky typového schválenia a v čase pred 31. 12. 2017 musel byť výrobca držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia ES vozidla, resp. zástupca výrobcu musel mať štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia ES vozidla.

Žiadosť o povolenie sa podáva po 01. 01. 2018 za každý typ vozidla (typové schválenie ES vozidla) samostatne, pričom musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR, a to
  1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,
 3. identifikácia regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (v tomto prípade sa uvedie delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 v platnom znení),
 4. zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),
 5. vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia ES vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,
 6. číslo typového schválenia ES vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia ES vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia ES vozidla (v rámci jednej žiadosti môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia ES uvedených viacero rozšírení),
 7. technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,
 8. počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v dvoch predchádzajúcich rokoch (2016 a 2017).

Podľa Položky 69a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 25,- eur za každé vozidlo.

Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v časti Štátny dopravný úrad – Schvaľovanie vozidiel – Upozornenia pre výrobcov a zástupcov výrobcov – Úhrada správnych poplatkov: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169385.

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti s nesprávne uvedenými údajmi bude správne konanie prerušené v súlade s ustanoveniami správneho poriadku.

Štátny dopravný úrad v súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 o žiadosti o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla. Maximálny počet vozidiel jedného typu uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike nesmie prekročiť 10 % všetkých vozidiel daného typu uvedených do prevádzky a prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike počas dvoch predchádzajúcich rokov; ak by 10 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.

V osvedčení o zhode COC vozidiel, ktorým štátny dopravný úrad vydal povolenie, sa v súlade s článkom 44 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 urobí osobitný záznam z ktorého bude jasne vyplývať, že sa jedná o vozidlo ukončenej série. Uvedený záznam vykoná výrobca vozidla, resp. zástupca výrobcu na základe vzájomnej internej dohody.

V osvedčení o evidencii časť II vozidiel, ktorým štátny dopravný úrad vydal povolenie, sa v súlade s vydaný rozhodnutím o povolení v položke „Ďalšie úradné záznamy“ vyznačí osobitná poznámka o povolení.

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel, sa od 01. 01. 2018 nemôžu prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie ES vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 168/2013 im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že zástupca výrobcu alebo výrobca v SR sprístupní na trhu, uvedie do prevádzky vozidlo, ktorému štátny dopravný úrad nevydal povolenie, alebo vystaví pre takéto vozidlo osvedčenie o zhode COC a osvedčenie o evidencii časť II tak, že sa bude podľa týchto dokladov javiť ako vozidlo, ktorému štátny dopravný úrad povolenie vydal, a následne dôjde k jeho prihláseniu do evidencie vozidiel v SR, poruší príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia minimálne emisné limity Euro 4, od 01. 01. 2018 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli (neuzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla) a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel v SR.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nevydá povolenie v zmysle článku 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.

 

Identifikácia vozidiel plniacich emisné limity:

 • Euro 2 a Euro 3 schválených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a

 

 • Euro 4 a Euro 5 schválených podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 134/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha V

  

Emisná norma

Príklady čísla TS ES pre emisie

Kategória vozidla

Posledný dátum registrácie

Euro 2

97/24/5*XXXX/XX A

L3e, L4e, L5e, L7e

31.12.2016

od 01.01.2017 na základe povolenia dopredaja

Euro 3

97/24/5*XXXX/XX B

L3e, L4e, L5e, L7e

31.12.2016

od 01.01.2017 na základe povolenia dopredaja

Euro 3

97/24/5*XXXX/XX C

L3e, L4e, L5e, L7e

31.12.2016

od 01.01.2017 na základe povolenia dopredaja

Euro 2

97/24/5*XXXX/XX A

L1e, L2e, L6e

31.12.2017

od 01.01.2018 na základe povolenia dopredaja

Euro 3

97/24/5*XXXX/XX B

L1e, L2e, L6e

31.12.2017

od 01.01.2018 na základe povolenia dopredaja

Euro 3

97/24/5*XXXX/XX C

L1e, L2e, L6e

31.12.2017

od 01.01.2018 na základe povolenia dopredaja

Euro 4

134/2014/II resp. 134/2014A1

L1e - L7e

31.12.2020

Euro 4

134/2014*XXX/201XA1

L1e - L7e

31.12.2020

Euro 5

134/2014*XXX/20XXA2

L1e - L7e

zatiaľ bez obmedzenia

 

Číslo typového schválenia ES pre emisie je uvedené v osvedčení o zhode COC a uvádza sa aj v osvedčení o evidencii časť II.