Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie M a N nespĺňajúcich technické požiadavky predpisu EHK OSN č. 17 séria zmien 09 po 5. 9. 2022

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1398 z 8. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 s cieľom zohľadniť technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie, pokiaľ ide o zmeny predpisov o vozidlách prijatých v kontexte Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „nariadenie (EU) 2022/1398“) s účinnosťou od 5. 9. 2022 zmenilo prílohu I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2019/2144 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/2144“), v ktorej sa ustanovuje zoznam predpisov EHK OSN povinných pre typové schválenie EÚ celého vozidla.

Podľa poznámky k tabuľke v prílohe I nariadenia (EÚ) 2019/2144 sa dátumy uvedené v príslušnej sérii zmien predpisov EHK OSN povinne uplatňujú na účely článkov 48 a 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/858“), to znamená, že sú povinné.

Jedným z povinne uplatňovaných predpisov EHK OSN je od 5. 9. 2022 aj predpis EHK OSN č. 17 série zmien 09Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel, pokiaľ ide sedadlá, ich ukotvenia a ich opierky hlavy.

Podľa bodu 13.12.3 predpisu EHK OSN č. 17 série zmien 09 v nadväznosti na poznámku v tabuľke uvedenú v prílohe I nariadenia (EÚ) 2019/2144 sa neakceptujú schválenia udelené podľa predchádzajúcej série zmien (teda série zmien 08). Uvedené sa podľa bodu 13.12.4. predpisu EHK OSN č. 17 série zmien 09 nevzťahuje na typy vozidiel, ktoré nie sú dotknuté sériou zmien 09 (vozidlá, ktoré sú vybavené takými sedadlami, ich ukotveniami a opierkami hlavy, ktoré nie sú dotknuté zmenami zavedenými sériou zmien 09).

S účinnosťou od 5. 9. 2022, v prípade vozidiel kategórie M a N, sa vozidlá už nebudú môcť uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel, ak neplnia požiadavky predpisu EHK OSN č. 17 minimálne série zmien 09, ak nedôjde k uplatneniu bodu 13.12.4. predpisu EHK OSN č. 17 série zmien 09.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 5. 9. 2022 mali platné typové schválenie EÚ vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 5. 9. 2022, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.) v nadväznosti na článok 49 (EÚ) 2018/858, môžu v rámci limitov vozidiel ukončenej série podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie EÚ vozidla už nie je platné (ďalej len „povolenie“).

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie EÚ vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 5. 9. 2022 výrobca bol držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Štátny dopravný úrad v súlade s článkom 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/858 o návrhu na povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia návrhu, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla.

Maximálny počet dokončených a dokončovaných vozidiel uvedených do prevádzky v Slovenskej republike v rámci postupu pre ukončené série sa obmedzí nasledovne:

Počet vozidiel jedného typu nesmie v súlade s prílohou V časť B prvý bod nariadenia (EÚ) 2018/858 v prípade kategórie M1 prekročiť 10 % a v prípade ostatných kategórií nesmie prekročiť 30 % všetkých daných typov uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 10 %, prípadne 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.

Návrh na povolenie sa podáva po 5. 9. 2022 za každý typ vozidla samostatne, pričom musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o žiadateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR, a to ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  identifikácia regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (neplní predpis EHK OSN č. 17R-09),

d)  zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx, v jednom stĺpci pod sebou uvedený zoznam VIN, v druhom prislúchajúcom stĺpci pod sebou uvedené písmeno „D“ alebo „N“, podľa toho, či ide o dokončené vozidlá „D“ alebo nedokončené vozidlá „N“),

e)  vyhlásenie, že sa všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia EÚ vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,

f)   číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla (v rámci jednej žiadosti môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia EÚ uvedené len jedno rozšírenie),

g)  technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,

h)  počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v roku 2021.

Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo. Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Návrh na povolenie (dopredaja vozidiel) je možné podať aj elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na portáli Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD).

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa od 5. 9. 2022 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie EÚ vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/858 im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia požiadavky predpisu EHK OSN č. 17 série zmien 09 od 5. 9. 2022 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z. a v zmysle článku 49 nariadenia (EÚ) 2018/858.