Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie M1 a N1 nespĺňajúcich technické požiadavky nariadenia (ES) č. 78/2009 po 24. 08. 2019

Podľa článku 9 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (ďalej len „nariadenie (ES) č. 78/2009“),s účinnosťou od 24. 08. 2019 sa vozidlá kategórie M1 s maximálnou hmotnosťou nad 2 500 kg a vozidlá kategórie N1 (označenie typového schválenia podľa nariadenia (ES) 78/2009 končiace písm. A, napr.78/2009*???/????A), nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel ak nespĺňajú technické ustanovenia uvedené v oddiele 3 prílohy I uvedenému nariadenia (označenie typového schválenia podľa nariadenia (ES) 78/2009 končiace písm. B, napr.78/2009*???/????B).

Príloha č. I nariadenia č. 78/2009 pojednáva o technických ustanoveniach na testovanie vozidiel a systémov čelnej ochrany, pričom oddiel 3 stanovuje požiadavku a povinnosť na vykonanie nasledujúcich testov:

 

3.1. Test s maketou nohy proti nárazníku

       a)    test s maketou dolnej časti nohy proti nárazníku:

Test sa vykonáva s nárazovou rýchlosťou 40 km/h. Najväčší uhol ohybu dynamického kolena môže byť najviac 19,0°, najväčší šmykový posun dynamického kolena nesmie prekročiť 6,0 mm a zrýchlenie merané na hornom konci holennej kosti nesmie presiahnuť 170 g.

Okrem toho výrobca môže stanoviť šírku testu proti nárazníku do celkovej hodnoty 264 mm, pričom zrýchlenie merané v hornej časti holennej kosti nesmie prekročiť 250 g;

       b)    test s maketou hornej časti nohy proti nárazníku:

Test sa vykonáva s nárazovou rýchlosťou 40 km/h. Okamžitý súčet nárazových síl v jednom bode časového intervalu nesmie presiahnuť 7,5 kN a ohybový moment na nárazovej hlavici nesmie prekročiť 510 Nm.

3.2. Test s maketou hornej časti nohy proti okraju karosérie

Test sa vykonáva s nárazovou rýchlosťou do 40 km/h. Okamžitý súčet nárazových síl v jednom bode časového intervalu sa porovná s možným maximom 5,0 kN a ohybový moment na nárazovej hlavici sa porovná s možným maximom 300 Nm.

Tento test sa vykonáva len na účely sledovania a všetky výsledky sa musia zaznamenať.

3.3. Test s maketou hlavy dieťaťa/hlavy dospelého nízkej postavy proti vrchnej strane kapoty

Test sa vykoná s nárazovou rýchlosťou 35 km/h s použitím nárazovej hlavice s hmotnosťou 3,5 kg. HPC musí vyhovovať požiadavkám bodu 3.5.

3.4. Test s maketou hlavy dospelého proti vrchnej strane kapoty

Test sa vykoná s nárazovou rýchlosťou 35 km/h s použitím nárazovej hlavice s hmotnosťou 4,5 kg. HPC musí vyhovovať požiadavkám bodu 3.5.

3.5. Zaznamenané HPC nesmie prekročiť hodnotu 1 000 na jednej polovici testovanej plochy makety hlavy dieťaťa a okrem toho nesmie prekročiť hodnotu 1 000 na 2/3 kombinovaných testovacích plôch makety hlavy dieťaťa a dospelého. Na ostatných plochách nesmie HPC prekročiť hodnotu 1 700 pre obidve makety hlavy.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 24. 08. 2019 mali platné typové schválenie ES vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 24. 08. 2019, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.) v nadväznosti na § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej len „nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z.“), môžu v rámci limitov končiacich sérií podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie EÚ vozidla už stratilo platnosť.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 24. 8. 2019 výrobca bol držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Návrh na povolenie sa podáva po 24. 08. 2019 za každý typ vozidla (typové schválenie ES vozidla) samostatne, pričom musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o žiadateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR, a to

1.  ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,

2.  ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  identifikácia regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009),

d)  zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),

e)  vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia ES vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,

f)   číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla (v rámci jednej žiadosti môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia EÚ uvedených viacero rozšírení),

g)  technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,

h)  počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v predchádzajúcom roku (2018).

Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa z povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo. Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel, sa od 24. 08. 2019 nemôžu prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie ES vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia technické požiadavky nariadenia (ES) 78/2009, od 24. 08. 2019 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli (neuzná typové schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla) a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel v SR.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj v zmysle § 30 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z.

Štátny dopravný úrad v súlade s § 30 ods. 4 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. o žiadosti o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla, ktoré spĺňa emisné limity identifikované príslušným číslom typového schválenia EÚ podľa prílohy samostatne. Maximálny počet vozidiel jedného typu, ktorý plní emisné limity identifikované príslušným číslom typového schválenia EÚ podľa prílohy uvedených do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v prípade kategórie M1 nesmie prekročiť 10 % a v prípade všetkých ostatných kategórií nesmie prekročiť 30 % všetkých daných typov uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 10 %, prípadne 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.