Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie M1, M2, M3 a N1, N2, N3 s referenčnou hmotnosťou vyššou ako 2610 kg spĺňajúcich emisné limity Euro VI písmeno C po 31. 08. 2019

Podľa vykonávacieho nariadenia Komisie vydaného k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (ďalej len  „nariadenie (ES) č. 595/2009“) a to

  • nariadenie komisie (EÚ) č. 582/2011 ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 582/2011)

sa s účinnosťou od 1. 9. 2019 v prípade vozidiel kategórie M1, M2, M3 a N1, N2, N3 s referenčnou hmotnosťou vyššou ako 2610 kg a vybavené zážihovým, vznetovým alebo dvojpalivovým motorom, sa nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel ak neplnia požiadavky podľa Doplnku 9 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 582/2011 (viď. tabuľka dole).

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 31. 8. 2019 mali platné typové schválenie ES vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 31. 8. 2019, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.) v nadväznosti na § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej len „nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z.“), môžu v rámci limitov končiacich sérií podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie EÚ vozidla už stratilo platnosť.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie EÚ vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 31. 8. 2019 výrobca bol držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Návrh na povolenie sa podáva po 31. 8. 2019 za každý typ vozidla (typové schválenie ES vozidla) samostatne pričom musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o žiadateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR, a to

1.  ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,

2.  ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  identifikácia regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, napríklad „595/2009*XXXX/XXC“),

d)  zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),

e)  vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia ES vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,

f)   číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla (v rámci jednej žiadosti môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia EÚ uvedených viacero rozšírení),

g)  technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,

h)  počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v predchádzajúcom roku (2018).

Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa z povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo. Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa od 1. 9. 2019 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie EÚ vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia požiadavky Doplnku 9 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 582/2011 (viď. príloha),  od 01.09.2019 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z. a v zmysle § 30 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z.

Štátny dopravný úrad v súlade s § 30 ods. 4 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. o žiadosti o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla, ktoré spĺňa emisné limity identifikované príslušným číslom typového schválenia EÚ podľa prílohy samostatne. Maximálny počet vozidiel jedného typu, ktorý plní emisné limity identifikované príslušným číslom typového schválenia EÚ podľa prílohy uvedených do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v prípade kategórie M1 nesmie prekročiť 10 % a v prípade všetkých ostatných kategórií nesmie prekročiť 30 % všetkých daných typov uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 10 %, prípadne 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.

 

Identifikácia vozidiel plniacich emisné limity Euro VI schválených podľa nariadenia (ES) č. 595/2009

Emisná norma

Príklady čísla TS ES pre emisie

Posledný dátum registrácie

Euro VI

595/2009*XXXX/XXA

30.12.2016

595/2009*XXXX/XXB

Euro VI

595/2009*XXXX/XXC

31. 8. 2019

od 31.8.2019 na základe povolenia dopredaja

595/2009*XXXX/XXD

v súčasnosti bez obmedzenia

 

Číslo typového schválenia ES pre emisie je uvedené v osvedčení o zhode COC a uvádza sa aj v osvedčení o evidencii časť II.