Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie M3 triedy II a III nespĺňajúcich technické požiadavky predpisu EHK OSN č. 118 minimálne série zmien 02 po 26. 7. 2020

Podľa bodu 12.9. predpisu EHK OSN č. 118 (Jednotné technické predpisy o horľavosti a/alebo schopnosti odpudzovať palivo alebo mazivo materiálov používaných v konštrukcii určitých kategórií motorových vozidiel) a s odvolaním sa na poznámku pod tabuľkou uvedenou v prílohe IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v platnom znení sa od 26. 7. 2020 vozidlá kategórie M3 triedy II a III, ktoré nespĺňajú technické požiadavky podľa predpisu EHK OSN č. 118 minimálne série zmien 02, nemôžu prvýkrát prihlásiť do evidencie vozidiel, pokiaľ im nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 26. 7. 2020 mali platné typové schválenie EÚ vozidla (platné osvedčenie o zhode COC), a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 26. 7. 2020, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) v nadväznosti na § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z.“), môžu v rámci limitov končiacich sérií podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie EÚ vozidla už stratilo platnosť. Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie EÚ vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 26. 7. 2020 bol výrobca držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Štátny dopravný úrad v súlade s § 30 ods. 4 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. o žiadosti o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla. Maximálny počet vozidiel jedného typu uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v prípade kategórie M3 nesmie prekročiť 30 % všetkých vozidiel daného typu uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.

Návrh na povolenie sa podáva po 25. 7. 2020 za každý typ vozidla (typové schválenie EÚ vozidla) samostatne, pričom musí obsahovať:

  1. identifikačné údaje o navrhovateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis; ak ide o právnickú osobu – podnikateľa: obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky (ak ju používa)),
  2. značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,
  3. identifikáciu regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (predpis EHK OSN č. 118-01),
  4. zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),
  5. vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia EÚ vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,
  6. číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla (v rámci jedného návrhu môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia EÚ uvedených viacero rozšírení),
  7. technické alebo ekonomické odôvodnenie návrhu,
  8. počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v predchádzajúcom roku (2019).

Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa z povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo. Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným z ustanovených spôsobov.

Návrh na povolenie (dopredaja vozidiel) je možné podať aj elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na portály Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD).

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa od 26. 7. 2020 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie EÚ vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože uvedené ustanovenia sú im známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivo dovezené nové vozidlá, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a nespĺňajú technické požiadavky podľa predpisu EHK OSN č. 118 minimálne série zmien 02, od 26. 7. 2020 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli (neuzná schválenie), a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z. a v zmysle § 30 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z.