Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie N2 nad 7 500 kg a vozidiel kategórie N3 nespĺňajúcich požiadavky na určovanie a deklarovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel po 1. júli 2019 - vozidlá skupín 4, 5, 9 a 10

Podľa čl. 24 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie a deklarovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2400“), členské štáty zakážu evidenciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky  s účinnosťou od 1. júla 2019 pre vozidlá kategórie N2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a pre vozidlá kategórie N3 skupín 4, 5, 9 a 10 vrátane podskupiny „v“ v každej skupine, vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2400, pokiaľ výrobca vozidla neurčí emisie CO2 a spotrebu paliva každého nového vozidla v súlade s článkom 9 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2400.

Pre vozidlá kategórie N2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a pre vozidlá kategórie N3 skupín 1, 2 a 3 vrátane podskupiny „v“ v každej skupine, vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2400, je dopredaj vozidiel k 1. januáru 2020.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2400 sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie N2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a vozidlá kategórie N3 s výnimkou nasledujúcich vozidiel:

 • terénne vozidlá kategórie N2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a terénne vozidlá kategórie N3, ako je uvedené v časti A.II písm. a) prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.,
 • vozidlá na špeciálne účely kategórie N2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a vozidlá na špeciálne účely kategórie N3, ako je uvedené v časti A.II písm.  b) prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z.,
 • terénne vozidlá na špeciálne účely kategórie N2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a terénne vozidlá na špeciálne účely kategórie N3, ako je uvedené v časti A.II písm. c) prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

V prípade viacstupňového typového schvaľovania vozidiel alebo vnútroštátneho jednotlivo dokončovaného vozidla, sa nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2400 uplatňuje len na základné vozidlá vybavené aspoň podvozkom, motorom, prevodovkou, nápravami a pneumatikami.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 30. 6. 2019 mali platné typové schválenie EÚ vozidla (platné osvedčenie o zhode COC), a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 1. 7. 2019, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) v nadväznosti na § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej len „nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z.“), môžu v rámci limitov končiacich sérií podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla nových vozidiel skupín 4, 5, 9 a 10 vrátane podskupiny „v“ v každej skupine, vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2400 (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie EÚ vozidla už stratilo platnosť. Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie EÚ vozidla stratilo platnosť.

Rozdelenie vozidiel do skupín 4, 5, 9 a 10.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 1. 7. 2019 výrobca bol držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Štátny dopravný úrad v súlade s § 30 ods. 4 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. o návrhu o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia návrhu, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla. Maximálny počet vozidiel jedného typu uvedených do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v prípade kategórie N2 a N3 nesmie prekročiť 30 % všetkých vozidiel daného typu uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.

Návrh na povolenie sa podáva po 1. 7.2019 za každý typ vozidla (typové schválenie EÚ vozidla) samostatne, pričom musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis; ak ide o právnickú osobu – podnikateľa: obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky (ak ju používa)),
 2. značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,
 3. identifikáciu regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe návrhu nespĺňajú (nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2400 – vozidlá skupín 4, 5, 9 a 10),
 4. zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),
 5. vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia EÚ vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,
 6. číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla (v rámci jedného návrhu môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia EÚ uvedených viacero rozšírení),
 7. technické alebo ekonomické odôvodnenie návrhu,
 8. počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v predchádzajúcom roku (2018).

Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo. Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke ministerstva

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa od 1. 7. 2019 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie EÚ vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivo dovezené nové vozidlá, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a nespĺňajú technické požiadavky na určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel od 1. 7. 2019 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli (neuzná schválenie), a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z. a v zmysle § 30 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z.