Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie T, C, R a S nespĺňajúcich konštrukčné požiadavky v zmysle nariadenia (EÚ) 1322/2014 v znení nariadenia (EÚ) 2018/830 po 1. 1. 2019

Podľa delegovaných nariadení Komisie vydaných k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z  5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (ďalej len  „nariadenie (EÚ) č. 167/2013“) a to

  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014 z  19. septembra 2014 , ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel (ďalej len  „nariadenie (EÚ) 1322/2014“),
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o zoznam požiadaviek na typové schválenie EÚ vozidiel, a ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014, (EÚ) 2015/96, (EÚ) 2015/68 a (EÚ) 2015/208 s ohľadom na požiadavky na konštrukciu vozidiel a všeobecné požiadavky, požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky, požiadavky na brzdenie vozidiel a požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel (ďalej len  „nariadenie (EÚ) 2016/1788“) a
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/830 z 9. marca 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014, pokiaľ ide o prispôsobenie konštrukcie vozidla a všeobecných požiadaviek na typové schválenie poľnohospodárskych a lesných vozidiel (ďalej len  „nariadenie (EÚ) 2018/830“).

Podľa čl. 35a ods. 2 nariadenia (EÚ) 1322/2014 v znení nariadenia (EÚ) č. 2018/830 s účinnosťou od 1. 1. 2019 členské štáty nepovolia uvedenie na trh, registráciu alebo uvedenie do prevádzky poľnohospodárskych a lesných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek založených na type schválenom v súlade s týmto nariadením v jeho platnom znení.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 31. 12. 2018 mali platné typové schválenie EÚ vozidla (platné osvedčenie o zhode COC), a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 31. 12. 2018, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) v nadväznosti na čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, môžu v rámci limitov končiacich sérií podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie EÚ vozidla už stratilo platnosť.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 30 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie EÚ vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 31. 12. 2018 bol výrobca držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Návrh na povolenie sa podáva po 31. 12. 2018 za každý typ vozidla (typové schválenie EÚ vozidla) samostatne, pričom musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o žiadateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR, a to

1.  ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,

2.  ak ide o právnickú osobu – podnikateľa: obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky (ak ju používa),

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  identifikáciu regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (nariadenie (EÚ) č. 1322/2014, zmenené nariadením (EÚ) 2018/830),

d) zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),

e)  vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia EÚ vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,

f)  číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla (v rámci jedného návrhu môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia EÚ uvedených viacero rozšírení),

g)  technické alebo ekonomické odôvodnenie návrhu,

h)  počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v predchádzajúcom roku (2017).

Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo. Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR v časti Štátny dopravný úrad – Schvaľovanie vozidiel – upozornenia pre výrobcov a zástupcov výrobcov – Úhrada správnych poplatkov: http://mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/schvalovanie-vozidiel/upozornenia-pre-vyrobcov-a-zastupcov-vyrobcov/uhrada-spravnych-poplatkov.

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel od 1. 1. 2019 nie je možné prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie EÚ vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti
sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 167/2013 im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia požiadavky na konštrukciu uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1322/2014 a prílohy II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1788, od 01.01.2019 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj podľa
§ 14 zákona č. 106/2018 Z. z. a v zmysle čl. 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.

Štátny dopravný úrad v súlade s čl. 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 o návrhu na povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla, ktoré spĺňa požiadavky na konštrukciu identifikované príslušným číslom typového schválenia EÚ podľa prílohy samostatne. Maximálny počet vozidiel jedného typu, ktorý plní požiadavky na konštrukciu identifikované príslušným číslom typového schválenia EÚ podľa prílohy uvedených do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v prípade všetkých kategórií nesmie prekročiť 10 % všetkých daných typov uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 10 % predstavovalo menej ako 20 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 20 vozidiel.