Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie T, C, R a S nespĺňajúcich technické požiadavky podľa nariadenia (EÚ) č. 167/2013 po 31. 12. 2017 (č. k. 31761/2017/SCDPK/88303)

Podľa bodu 3 článku 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 167/2013“), s účinnosťou od 01. 01. 2018 v prípade vozidiel:

 • kategórie T1, T2 a T3, ktoré mali udelené typové schválenie ES vozidla podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS,
 • kategórie T4, T5, C, RS, ktoré mali udelené (národné) typové schválenie vozidla podľa § 5 alebo § 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“),

sa takéto vozidlá nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel alebo uviesť do prevádzky, ak neplnia požiadavky podľa príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ im nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 31. 12. 2017 mali platné typové schválenie ES vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 31. 12. 2017, alebo mali platné (národné) typové schválenie vozidla (platný základný technický opis schváleného typu vozidla (ďalej len „ZTO“)) a toto schválenie (resp. ZTO) stratilo platnosť v období medzi 01. 01. 2016 až 31. 12. 2017, môžu po 31. 12. 2017 v zmysle článku 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v rámci limitov končiacich sérií požiadať štátny dopravný úrad o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie ES vozidla alebo (národné) typové schválenie vozidla už stratilo platnosť.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 24 mesiacov pre dokončené vozidlá (do 31. 12. 2019) a na 30 mesiacov pre dokončované vozidlá (do 30. 06. 2020).

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, ale ktoré neboli buď sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky pred 31. 12. 2017, ale ani po tomto dátume. Žiadosť o povolenie musí obsahovať dostatočné technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové požiadavky typového schválenia a pred 31. 12. 2017 musel byť výrobca držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia ES vozidla alebo (národného) typového schválenia vozidla, resp. zástupca výrobcu musel mať štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia ES vozidla alebo byť držiteľom (národného) typového schválenia vozidla.

Žiadosť o povolenie sa podáva od 01. 01. 2018 za každý typ vozidla (typové schválenie ES vozidla, resp. (národné) typové schválenie vozidla) samostatne, pričom musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR, a to
  1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,
 3. identifikáciu regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN, resp. výrobnými číslami vozidla uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (v tomto prípade sa uvedie nariadenie (EÚ) č. 167/2013),
 4. zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN, resp. výrobných čísel vozidla (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),
 5. vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia ES vozidla resp. (národného) typového schválenia vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,
 6. v prípade vozidiel kategórie T1, T2 a T3 číslo typového schválenia ES vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia ES vozidla, resp. jeho rozšírenia (v rámci jednej žiadosti môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia ES vozidla uvedených viacero rozšírení),
 7. v prípade vozidiel kategórie T4, T5,  C, R a S číslo (národného) typového schválenia vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum (národného) typového schválenia vozidla, resp. jeho rozšírenia (v rámci jednej žiadosti môže byť k jednému základnému číslu (národného) typového schválenia vozidla uvedených viacero rozšírení),
 8. technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,
 9. počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v dvoch predchádzajúcich rokoch (2016 a 2017).

Podľa Položky 69a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 25,- eur za každé vozidlo v prípade kategórie vozidla Ra a Sa a správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo v prípade kategórie vozidla T, C, Rb a Sb.

Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v časti Štátny dopravný úrad – Schvaľovanie vozidiel – Upozornenia pre výrobcov a zástupcov výrobcov – Úhrada správnych poplatkov: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169385.

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti s nesprávne uvedenými údajmi bude správne konanie prerušené v súlade s ustanoveniami správneho poriadku.

Štátny dopravný úrad v súlade s článkom 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 o žiadosti o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla. Maximálny počet vozidiel jedného typu uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike nesmie prekročiť 10 % všetkých vozidiel daného typu uvedených do prevádzky a prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike počas dvoch predchádzajúcich rokov alebo 20 vozidiel daného typu, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

V osvedčení o zhode COC vozidiel, ktorým štátny dopravný úrad vydal povolenie, sa v súlade s článkom 39 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 urobí osobitný záznam z ktorého bude jasne vyplývať, že ide o vozidlo ukončenej série. Uvedený záznam vykoná výrobca vozidla, resp. zástupca výrobcu na základe vzájomnej internej dohody.

V osvedčení o evidencii časti II vozidiel, ktorým štátny dopravný úrad vydal povolenie, sa v súlade s vydaný rozhodnutím o povolení v položke „Ďalšie úradné záznamy“ vyznačí osobitná poznámka o povolení.

Vozidlá, ktorým nebolo štátnym dopravným úradom vydané povolenie, sa od 01. 01. 2018 nemôžu prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie ES vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) alebo (národné) typové schválenie vozidla (resp. ZTO) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 167/2013 sú im známe. Ak by sa takéto vozidlo predsa len objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že zástupca výrobcu alebo výrobca v SR sprístupní na trhu alebo uvedie do prevádzky vozidlo, ktorému štátny dopravný úrad nevydal povolenie, alebo vystaví pre takéto vozidlo osvedčenie o zhode COC a osvedčenie o evidencii časť II tak, že sa bude podľa týchto dokladov javiť ako vozidlo, ktorému štátny dopravný úrad povolenie vydal, a následne dôjde k jeho prihláseniu do evidencie vozidiel v SR, poruší príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 167/2013 a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia požiadavky podľa príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) č. 167/2013, od 01. 01. 2018 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli (neuzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, resp. neuzná schválenie), a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel v SR.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nevydá povolenie v zmysle článku 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.

 

Identifikácia vozidiel kategórie T1, T2 a T3 s udeleným typovým schválením ES vozidla podľa smernice 2003/37/ES:

 • v položke č. 10 a č.11 osvedčenia o evidencii časť II je vyplnená a v položke č. 10 je uvedené číslo typového schválenia ES vozidla v tvare:

eX*2003/37*XXXX*XX

prípadne v tvare:

 eX*2005/67*XXXX*XX alebo

eX*2010/22*XXXX*XX

 

Identifikácia vozidiel kategórie T4, T5, C, R a S s udeleným (národným) typovým schválením vozidla podľa zákona č. 725/2004 Z. z.:

 • na prednej strane osvedčenia o evidencii časť II v časti „Motorové – prípojné  vozidlo je zhodné s typom“ je v položke „č. osvedčenia (č. ZTO)“ uvedené číslo ZTO v tvare:

R-XXXXX-XX/XXX

prípadne v tvare:

M-XXXXX-XX/XXX