Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie T1, T2 a T3 spĺňajúcich emisné limity etapy IIIA smernice 2000/25/ES a smernice 97/68/ES po 31.12.2013

Vozidlá kategórie T1, T2 a T3, ktoré plnia emisné limity etapy IIIA smernice 2000/25/ES a smernice 97/68/ES

Vozidlá kategórií T1, T2 a T3, ktoré plnia emisné limity etapy IIIA smernice 2000/25/ES Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS, nie je možné po dátumoch uvedených v tabuľke nižšie uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel bez toho, aby bol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel.

Smernica 2000/25/ES ETAPA IIIA (EURO III) pre T1, T2 a T3

Číslo typového schválenia ES motora

e?*2000/25C*????/??

e?*2000/25C*????/??

e?*2000/25C*????/??

e?*2000/25C*????/??

Výkonové pásmo

130 kW ≤ V ≤ 560 kW

75 kW ≤ V < 130 kW

37 kW ≤ V < 56 kW

56 kW ≤ V < 75 kW

evidencia možná do 31.12.2010

evidencia možná do 31.12.2011

evidencia možná do 31.12.2012

evidencia možná do 31.12.2011

evidencia možná do 31.12.2012 v prípade motorov s dátumom výroby pred 01.01.2011

evidencia možná do 31.12.2013 v prípade motorov s dátumom výroby pred 01.01.2012

evidencia možná do 31.12.2014 v prípade motorov s dátumom výroby pred 01.01.2013

evidencia možná do 31.12.2013 v prípade motorov s dátumom výroby pred 01.01.2012

Flexibilný program

evidencia možná do 31.12.2015

evidencia možná do 30.09.2016

evidencia možná do 31.12.2017

evidencia možná do 30.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozidlá kategórií T1, T2 a T3, ktoré plnia emisné limity etapy IIIA smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch, nie je možné po dátumoch uvedených v tabuľke nižšie uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel bez toho, aby bol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel.

 

Smernica 97/68/ES ETAPA IIIA (EURO III) pre T1, T2 a T3

Číslo typového schválenia ES motora

e?*97/68HA*????/??

e?*97/68IA*????/??

e?*97/68JA*????/??

e?*97/68JA*????/??

Výkonové pásmo

130 kW ≤ V ≤ 560 kW

75 kW ≤ V < 130 kW

37 kW ≤ V < 56 kW

56 kW ≤ V < 75 kW

evidencia možná do 31.12.2010

evidencia možná do 31.12.2011

evidencia možná do 31.12.2012

evidencia možná do 31.12.2011

evidencia možná do 31.12.2012 v prípade motorov s dátumom výroby pred 01.01.2011

evidencia možná do 31.12.2013 v prípade motorov s dátumom výroby pred 01.01.2012

evidencia možná do 31.12.2014 v prípade motorov s dátumom výroby pred 01.01.2013

evidencia možná do 31.12.2013 v prípade motorov s dátumom výroby pred 01.01.2012

Flexibilný program

evidencia možná do 31.12.2015

evidencia možná do 30.09.2016

evidencia možná do 31.12.2017

evidencia možná do 30.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre výrobcov alebo zástupcov výrobcov, ktorí v čase pred dátumami uvedenými v tabuľkách mali platné typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla s výkonom motora od 37 kW do 130 kW (podľa smerníc 2003/37/ES, 2004/66/ES, 2005/13/ES, 2005/67/ES, 2006/96/ES, 2010/22/EÚ, 2010/62/EÚ, 2013/15/EÚ a nariadenia 1137/2008), a toto schválenie stratilo platnosť 31. decembra 2013, si v zmysle § 12 nariadenia vlády SR č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 335/2006 Z. z.“) môžu, v rámci limitov končiacich sérií, požiadať štátny dopravný úrad o povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého schválenie stratilo platnosť.

 

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie maximálne 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 30 mesiacov pre nedokončené vozidlá odo dňa, ku ktorému schválenie stratilo platnosť. Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla a žiadosť obsahovala dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie.

 

Štátny dopravný úrad o žiadosti o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti. Maximálny počet vozidiel jedného typu alebo viacerých typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike nesmie prekročiť 10 % vozidiel všetkých príslušných typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v predchádzajúcich dvoch rokoch; 10 % nesmie predstavovať menej ako 20 vozidiel.

 

Podľa Položky 69a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberá správny poplatok 33 eur za každé vozidlo.

 

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v rámci limitov končiacich sérií musí obsahovať:

 

a)     identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1.     ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,

2.     ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)    značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)     zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (v priloženom súbore xls. v jednom stĺpci pod sebou),

d) &nbs