Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel spĺňajúcich emisné limity Euro 6c - EVAP, Euro 6d, Euro 6d-TEMP – EVAP a označených písmenami AE, AF, AK, AL, BH, BI po 31. 08. 2020

Podľa vykonávacieho nariadenia Komisie vydaného k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (ďalej len  „nariadenie (ES) č. 715/2007“) a to

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 v platnom znení (ďalej len nariadenie EÚ 2017/1151)

sa s účinnosťou od 1. 9. 2020 v prípade vozidiel kategórie N1 trieda II, N1 trieda III, a N2,  vozidlá určitých emisných tried už nebudú môcť uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel, ak neplnia emisné limity uvedené v doplnku 6 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 2017/1151.

Obmedzenie evidencie vozidiel podľa nariadenia (EÚ) č. 2017/1151.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 31. 8. 2020 mali platné typové schválenie EÚ vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 31. 8. 2020, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.) v nadväznosti na článok 49 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/858“), môžu v rámci limitov vozidiel ukončenej série podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie EÚ vozidla už nie je platné.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému skončila platnosť typového schválenia EÚ.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území EÚ, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahovalo platné typové schválenie EÚ, a ktoré sa neprihlásili do evidencie alebo neuviedli do prevádzky pred skončením jeho platnosti, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 31. 8. 2020 výrobca bol držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Štátny dopravný úrad v súlade s článkom 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/858 o návrhu na povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia návrhu, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla. Maximálny počet vozidiel jedného typu, ktorý plní emisné limity identifikované príslušným číslom typového schválenia EÚ podľa prílohy č. 1 uvedených do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike nesmie v súlade s prílohou V časť B nariadenia (EÚ) 2018/858 v prípade vozidiel kategórie N1 a N2 prekročiť 30 % všetkých príslušných typov uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky maximálne 100 vozidiel.

Návrh na povolenie sa podáva po 31. 8. 2020 za každý typ vozidla (typové schválenie EÚ vozidla) samostatne podľa označenia písmenom príslušnej emisnej normy (AE, AF, AK, AL, BH, BI), ktorú vozidlo spĺňa identifikovanej v prílohách (napr. v prípade typu XY, ktorý spĺňa emisné limity identifikované písmenami typového schválenia ES 715/2007*XXXX/AE, AF, AK, AL, BH, BI, sa návrh na povolenie dopredaju pre daný typ vozidla podá samostatne podľa koncového písmena, ktorým sú emisné limity identifikované) pričom musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o navrhovateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v SR, a to ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  identifikácia regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007, napríklad „715/2007*????/????AE)“,

d)  zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),

e)  vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia EÚ vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,

f)   číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla (v rámci jednej žiadosti môže byť k jednému základnému číslu typového schválenia EÚ uvedených viacero rozšírení),

g)  technické alebo ekonomické odôvodnenie návrhu,

h)  počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v predchádzajúcom roku (2019).

Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa z povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo. Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Návrh na povolenie (dopredaja vozidiel) je možné podať aj elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na portáli Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD).

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa od 1. 9. 2020 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie EÚ vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/858 im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia minimálne emisné limity uvedené v doplnku 6 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 2017/1151 od 01.09.2020 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z. a v zmysle článku 49 nariadenia (EÚ) 2018/858.