Skočiť na obsah

Interoperabilita autorádií

Podľa článku 113 ods. 1 a prílohy XI bodu 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) v znení korigenda zo dňa 11.12.2020 (ďalej len „smernica (EÚ) 2018/1972“) musí každé autorádio integrované v novom vozidle kategórie M, ktoré je uvedené na trh v Európskej únii od 21. decembra 2020 na účely predaja alebo prenájmu, obsahovať prijímač, ktorý umožňuje prijímanie a reprodukciu aspoň rozhlasových služieb poskytovaných digitálnym pozemským rozhlasovým vysielaním.

Vozidiel, ktoré boli uvedené pred 21. decembrom 2020, sa uvedená povinnosť netýka.