Skočiť na obsah

Inventarizácia a skartácia osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla (10062/2011/ŠDÚ/z. 10157)

Podľa § 8 ods. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla (ďalej len „vyhláška č. 169/2010 Z. z.“), poškodené, nesprávne vypísané, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá odovzdá štatutárny orgán osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvu na skartáciu.

Podľa § 8 ods. 1 a ods. 4 vyhlášky č. 169/2010 Z. z. sa inventarizácia vykoná vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok osobitne pre nepoužiteľné tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla. Spracuje sa zápis, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 8 ods. 3 vyhlášky č. 169/2010 Z. z. a to:

a)           názov tlačiva,

b)           sériu a evidenčné číslo tlačiva,

c)           zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d)           počet kusov,

e)           dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.

Nepoužiteľné tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla, ale aj starších tlačív (osvedčenie o evidencii a technický preukaz vozidla) sa odovzdajú na podateľni Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spolu so sprievodným listom.

Prílohou sprievodného listu bude zápis (zápisy) spolu s nepoužiteľnými tlačivami.

Pri odovzdávaní nepoužiteľných tlačív nie je potrebné kontaktovať žiadnu osobu zo Štátneho dopravného úradu.