Skočiť na obsah

Kód ekologickej inovácie vozidiel kategórie M1 a N1

Ekologické inovácie vozidiel kategórie M1

Podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) č. 443/2009“) si môže dodávateľ alebo výrobca požiadať o schválenie opatrenia ako inovačnej technológie alebo balíka inovačných technológií pre vozidlá kategórie M1. Pri schválení vozidla sa zohľadnia úspory emisií CO2, ktoré sa dosiahli využitím inovačných technológií alebo kombináciou inovačných technológií.

Proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 upravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa ustanovuje proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009. Na základe tohto nariadenia Európska komisia po schválení inovačnej technológie vydáva vykonávacie rozhodnutia, v ktorých zároveň stanovuje kód ekologickej inovácie.

Ekologické inovácie vozidiel kategórie N1

Podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO 2 z ľahkých vozidiel v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 510/2011“) si môže dodávateľ alebo výrobca požiadať o schválenie opatrenia ako inovačnej technológie alebo balíka inovačných technológií pre vozidlá kategórie M1. Pri schválení vozidla sa zohľadnia úspory emisií CO2, ktoré sa dosiahli využitím inovačných technológií alebo kombináciou inovačných technológií.

Proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 upravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 427/2014 z  25. apríla 2014 , ktorým sa stanovuje postup schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO 2 z ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011. Na základe tohto nariadenia Európska komisia po schválení inovačnej technológie vydáva vykonávacie rozhodnutia, v ktorých zároveň stanovuje kód ekologickej inovácie.

Ekologické inovácie vozidiel kategórie M1 a N1 po 1.1.2020

Od 1.1.2020 budú nariadenie (ES) č. 443/2009 a nariadenie (EÚ) č. 510/2011 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/631“). Toto nariadenie tiež obsahuje v článku 11 ustanovenie o schvaľovaní ekologických inovácií, podľa ktorého sa ekologické inovácie budú schvaľovať aj po 1.1.2020.

Zoznam vykonávacích rozhodnutí Európskej komisie o schválení inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2

Kód ekologickej inovácie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie

Inovačná technológia

1

2013/128

Používanie svetelných emisných diód („LED diód“) v niektorých svetelných funkciách vozidiel kategórie M1

2

2013/341

Alternátor Valeo Efficient

Generation (EG)

3

2013/451

Systém zapuzdrenia

priestoru motora Daimler

4

2013/529

Systém na stabilizovanie stavu nabitia batérie v hybridných vozidlách s využitím navigačných služieb

5

2014/128

Modul stretávacieho svetla s elektroluminiscenčnými (LED) diódami pod názvom „E- Light“

6

2014/465

Účinný alternátor DENSO

7

2014/806

Solárna strecha na nabíjanie akumulátora Webasto

8

2015/158

Vysokoúčinný alternátor s vysokoúčinnými diódami (HED)

9

2015/158

Vysokoúčinný alternátor so synchrónnym aktívnym usmerňovačom (SAR)

10

2015/206

Efektívne vonkajšie osvetlenie s použitím svetelných diód spoločnosti Daimler AG

11

2015/279

Solárna strecha na nabíjanie akumulátora Asola

12

2015/295

Účinný alternátor MELCO GXi

13

2015/1132

Funkcia dobehu vozidla (Porsche AG)

14

2015/2280

Účinný alternátor DENSO výkonnostnej triedy od 100 A do 250 A

15

2016/160

Efektívne vonkajšie osvetlenie s použitím svetelných emisných diód

16

2016/265

Motorový generátor MELCO

17

2016/588

Technológia používaná

v 12-voltových účinných alternátoroch

18

2016/362

Entalpický zásobník spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG

19

2016/587

zmena: 2020/1168

Efektívne vonkajšie osvetlenie vozidla s použitím svetelných emisných diód („LED diód“)

20

2016/1721

Efektívne vonkajšie osvetlenie s použitím svetelných emisných diód („LED diód“)značky Toyota na použitie v hybridných elektrických vozidlách kategórie M1 bez externého nabíjania („vozidlá NOVC-HEV“)

21

2016/1926

Fotovoltická strecha na nabíjanie akumulátora

22

2017/785

Funkcia efektívneho generátora 12-voltového štartéra-alternátora i-StARS s remeňovým pohonom

23

2017/1402

Funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora (BMW AG)

24/510

2018/1876

Alternátor MELCO GXi pre vozidlá kategórie N1

25

2018/2079

Funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora

26/510

2019/313

Vysokoúčinný motor-generátor s napätím 48 V (BRM) v spojení s konvertorom typu DC/DC s napätím 48 V/12 V pre kategóriu vozidiel N1

27

2019/314

Vysokoúčinný motor-generátor s napätím 48 V (BRM) v spojení s konvertorom typu DC/DC s napätím 48 V/12 V pre kategóriu vozidiel M1

28

2019/1119 zmena 2020/1714 oprava 2021/136 

Efektívne osvetlenie LED

29 2020/174 zmena 2021/488 Technológia použitá v 12-voltových účinných alternátoroch určených na konverziu mechanickej energie na elektrickú energiu

30

2020/728 Funkcia efektívneho generátora používaného v 12-voltovom motor-generátore
31 2020/1102 Technológia použitá v účinných motor-generátoroch s napätím 48 voltov v kombinácii s konvertormi typu DC/DC s napätím 48 voltov/12 voltov
32 2020/1167 zmena 2021/488 Technológia použitá v účinnom motor-generátore s napätím 48 voltov v kombinácii s konvertorom typu DC/DC s napätím 48 voltov/12 voltov
33 2020/1232 Funkcia účinného generátora v 12 voltovom motorgenerátore
34 2020/1222 Používanie efektívnych svetelných emisných diód vo vonkajšom osvetlení vozidla
35 2020/1339 zmena 2020/1714 oprava 2021/136  Používanie efektívnych elektroluminiscenčných diód vo vonkajšom osvetlení vozidla
36 2020/1806 Funkcia dobehu vozidla so zapnutým motorom

37

2020/1714

Elektrické osvetlenie LED so zohľadnením používania alternatívnych palív

 

Ekologické inovácie vozidiel v osvedčení o zhode COC

U vozidiel vybavené ekologickou inováciou v zmysle článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 pre vozidlá kategórie M1 alebo v zmysle článku 12 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 pre vozidlá kategórie N1 sa kód ekologickej inovácie uvádza podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v platnom znení (ďalej len „smernica 2007/46/ES“) v osvedčení o zhode COC v položke 49 bode 3:

3.       Vozidlo vybavené ekologickou inováciou, resp. ekologickými inováciami: áno/nie (1)

3.1.    Všeobecný kód ekologickej inovácie, resp. ekologických inovácií (p1): …

3.2.    Celkové úspory emisií CO2 z ekologickej inovácie, resp. ekologických inovácií (p2) (uveďte pre každé skúšané referenčné palivo osobitne): ….

 

Vysvetlivky:

(p1)     Všeobecný kód ekologickej inovácie, resp. ekologických inovácií pozostáva z týchto častí oddelených medzerou:

  • kód orgánu typového schválenia stanovený v prílohe VII,
  • kód každej ekologickej inovácie, ktorou je vozidlo vybavené, uvádzaný v chronologickom poradí podľa schvaľovacích rozhodnutí Komisie.

(Napr. všeobecný kód troch ekologických inovácií schválených chronologicky ako 10, 15 a 16, ktorými je vybavené vozidlo osvedčené nemeckým orgánom typového schválenia, má podobu: „e1 10 15 16“.)

(p2)     Výsledná úspora emisií CO2 pre každú ekologickú inováciu osobitne.

 

Zasielanie údajov o ekologických inováciách vozidiel do evidencie vozidiel

Výrobca alebo zástupca výrobcu pri uvedení nového vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike podľa § 12 ods. 5 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov bezodplatne v elektronickej forme pre každé vozidlo zasiela orgánu Policajného zboru pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II údaje potrebné na monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii podľa

  • časti A prílohy II nariadenia (ES) č. 443/2009,
  • časti A prílohy II nariadenia (EÚ) č. 510/2011,
  • časti A prílohy II a časť A prílohy III nariadenia (EÚ) 2019/631.

Na základe uvedeného pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II je potrebné do evidencie vozidiel zaslať aj informácie o ekologických inováciách (kód inovačnej technológie alebo skupiny inovačných technológií a zníženie emisií CO2 v dôsledku uvedenej technológie (NEDC a WLTP)).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako správca informačného systému evidencie vozidiel podľa § 113 ods. 12 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela informácie o evidovaných vozidlách Európskej komisií v súlade s osobitnými predpismi (časť A prílohy II nariadenia (ES) č. 443/2009, časť A prílohy II nariadenia (EÚ) č. 510/2011, časť A prílohy II a časť A prílohy III nariadenia (EÚ) 2019/631).