Skočiť na obsah

Monitorovanie emisií vozidiel CO2 a podávanie správ (14018/2009/ŠDÚ/z. 37124)

Článok 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (ďalej len „nariadenie (ES) č. 443/2009“) stanovuje, že každý členský štát zaznamená v súlade s časťou A prílohy II informácie o každom novom osobnom automobile registrovanom na jeho území v kalendárnom roku začínajúcom 1. januára 2010 a každom nasledujúcom kalendárnom roku. Tieto informácie sa sprístupnia výrobcom a nimi určeným dovozcom alebo zástupcom v každom členskom štáte. Členské štáty vynaložia všetko úsilie potrebné na zabezpečenie transparentnej práce orgánov zodpovedných za predkladanie informácií. Každý členský štát zabezpečí, že špecifické emisie CO2 osobných automobilov, ktoré nie sú typovo schválené v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007, sa merajú a zaznamenávajú v osvedčení o zhode. Každý členský štát do 28. februára každého roka, začínajúc rokom 2011, stanoví a predloží Európskej komisii informácie uvedené v časti B prílohy II týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roka. Tieto údaje sa predložia v súlade s formátom uvedeným v časti C prílohy II.

Členské štáty zaznamenávajú o každom novom osobnom automobile registrovanom na ich území v kalendárnom roku začínajúcom 1. januára 2010 a každom nasledujúcom kalendárnom roku tieto podrobnosti:

a)     výrobcu;

b)     jeho typ, variant a verziu;

c)     jeho špecifické emisie CO2 (g/km);

d)     jeho hmotnosť (kg);

e)     jeho rázvor kolies (mm) a

f)      jeho rozchod (mm).

Tieto podrobnosti sa pre príslušný osobný automobil prevezmú z osvedčenia o zhode COC. Ak sa v osvedčení o zhode špecifikuje minimálna aj maximálna hmotnosť osobného automobilu, členské štáty použijú na účely tohto nariadenia iba maximálny údaj. V prípade dvojpalivových vozidiel (benzín/plyn), ktorých osvedčenie o zhode COC obsahuje údaje o špecifických emisiách CO2 pre obidva druhy paliva, členské štáty použijú len údaje namerané pre plyn.

Tieto informácie sa pre Európsku komisiu budú zabezpečovať z informačného systému evidencie vozidiel IS EVO, v ktorom sú všetky údaje uvádzané v osvedčení o evidencii okrem rozchodu kolies. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Prezídiom Policajného zboru, odborom evidencie a dokladov sa rozhodlo, že osvedčenie o evidencii o položku rozchod kolies nebude rozširovať, keďže sledované majú byť iba vozidlá kategórie M1.

Aj napriek tomu informačný systém evidencie vozidiel IS EVO bude rozšírený o položku rozchod kolies pre každú nápravu v rozpätí od do a tieto údaje bude potrebné do IS EVO nejakým spôsobom nahrávať.

Keďže už v súčasnosti zástupcovia výrobcov (importéri) zasielajú údaje uvádzané v osvedčení o evidencii elektronicky do informačného systému IS EVO, chceme požiadať všetkých zástupcov výrobcov, aby spolu s týmito údajmi do IS EVO boli zasielané údaje aj o rozchode kolies jednotlivých náprav. Všetky tieto údaje sú uvedené v osvedčení o zhode COC, na základe ktorého sa vystavuje osvedčenie o evidencii.

Na základe uvedené je potrebné zo strany všetkých zástupcov výrobcov, ktorý uvádzajú do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách vozidlá kategórie M1, aby si upravili svoje informačné systémy tak, aby vozidlá kategórie M1 evidované po 1. januári 2010 zasielali údaje do IS EVO aj s údajmi o rozchode kolies jednotlivých náprav.

Zároveň chceme upozorniť všetkých zástupcov výrobcov, že po 1. januári 2010 pokiaľ pracovník na orgáne Policajného zboru pri prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel nebude mať uvedený rozchod kolies jednotlivých náprav, vozidlo sa neprihlási do evidencie vozidiel.

Veríme, že všetci zástupcovia výrobcov pochopia uvedenú požiadavku a informačné systémy si zabezpečia tým spôsobom, aby všetky vozidlá evidované po 1. januári 2010 údaje zasielané do informačného systému evidencie vozidiel IS EVO obsahovali aj údaje o rozchode kolies jednotlivých náprav a aby si Slovenská republika mohla splniť požiadavku Európskej komisie pri zasielaní údajov podľa časti C prílohy II nariadenia (ES) č. 443/2009.

Bližšie informácie k uvedenej problematike Vám radi poskytnú pracovnici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, odboru evidencie a dokladov – Ing. Boris Križánek, tel. 09610 50 230.