Skočiť na obsah

Nepovoľovanie dopredajov pre vozidlá kategórie M, N a O neplniacich požiadavky na pneumatiky triedy C1 a C 2 týkajúcich sa limitných hodnôt valivého odporu po 1. 11. 2018

Podľa čl. 13 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, s účinnosťou od 1. novembra 2018 vnútroštátne orgány:

  1. nebudú považovať z dôvodov súvisiacich s limitnými hodnotami valivého odporu pneumatík tried C1 a C2 stanovených v tabuľke 2 časti B prílohy II osvedčenia o zhode pre nové vozidlá kategórií M, N a O za platné a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky, pokiaľ tieto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami; a
  2. zakážu predaj a uvedenie do prevádzky nových pneumatík určených pre tieto vozidlá, pokiaľ tieto pneumatiky nie sú v súlade s limitnými hodnotami valivého odporu stanovenými v tabuľke 2 časti B prílohy II.

Vzhľadom na to, že pneumatiky sa dajú na vozidlách vymeniť, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje podľa § 14 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.), že povolenie sprístupnenia na trhu, evidencie alebo uvedenia do prevádzky vozidiel ukončených sérií sa nebude vykonávať.