Skočiť na obsah

Platnosť typových schválení EÚ celého vozidla obsahujúcich čiastkové schválenie podľa zrušených smerníc ES/EHS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej len „nariadenie o všeobecnej bezpečnosti prvej generácie“) s účinnosťou 1. 11 2014 zrušilo viaceré smernice ES/EHS, ktoré boli nahradené buď predpismi EHK OSN alebo nariadeniami ES/EÚ.

Typové schválenia EÚ celého vozidla, ktoré boli udelené do 1. 11. 2014 mohli obsahovať čiastkové schválenia podľa týchto zrušených smerníc ES/EHS, pričom tieto typové schválenia mohli byť naďalej platné.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (ďalej len „nariadenie o všeobecnej bezpečnosti druhej generácie“) s účinnosťou od 6. 7. 2022 zrušilo nariadenie o všeobecnej bezpečnosti prvej generácie.

Podľa prechodných ustanovení uvedených v článku 15 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti druhej generácie nie je dotknutá platnosť čiastkových schválení, ale len tých ktoré boli udelené v súlade s nariadením o všeobecnej bezpečnosti prvej generácie a jeho vykonávacími opatreniami do 5. 7. 2022.

Čiastkové schválenia udelené podľa smerníc ES/EHS, ktoré boli zrušené nariadením o všeobecnej bezpečnosti prvej generácie, neboli nariadením o všeobecnej bezpečnosti druhej generácie predĺžené. To znamená tieto čiastkové schválenia podľa zrušených smerníc ES/EHS sú od 6. 7. 2022 neplatné.

Pokiaľ výrobca vozidla vyrobil vozidlo, ktoré malo čiastkové schválenie podľa týchto zrušených smerníc ES/EHS, v období do 6. 7. 2022, bolo toto vozidlo vyrobené v súlade s predpismi a mohlo sa uviesť na trh. Vzhľadom k tomu, že nariadenie o všeobecnej bezpečnosti druhej generácie neuvádza, že by osvedčenia o zhode COC týchto vozidiel mali byť neplatné pre prvé prihlásenie vozidla do evidencie. Preto je možné tieto vozidlá vyrobené do 6. 7. 2022 naďalej uvádzať na trh a prvýkrát ich prihlásiť do evidencie vozidiel.

Od 6. 7. 2022 už nemôže výrobca vozidla vyrábať vozidlo, ktoré malo čiastkové schválenie podľa týchto zrušených smerníc ES/EHS, pričom takéto vozidlo nemožno uvádzať na trh a ani prihlásiť do evidencie vozidiel. Od 6. 7. 2022 taktiež nie je možné uvádzať na trh samostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré boli schválené podľa týchto zrušených smerníc ES/EHS.

Zoznam zrušených smerníc ES/EHS, ktoré mohli byť použité v rámci typového schválenia EÚ celého vozidla do 6. 7. 2022, je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Predmet

zrušená smernica ES/EHS

A01 Vnútorné vybavenie

74/60/EHS

A04 Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

76/115/EHS

A11 Predná ochrana proti podbehnutiu

2000/40/ES

A12 Zadná ochrana proti podbehnutiu

70/221/EHS

A13 Bočná ochrana

89/297/EHS

A14 Bezpečnosť palivovej nádrže

70/221/EHS

A22 Bezpečnostný mechanizmus riadenia

74/297/EHS

B08 Výhľad dopredu

77/649/EHS

B10 Bezpečnostné zasklenie

92/22/EHS

B13 Zariadenia pre nepriamy výhľad

2003/97/ES

C05 Náhradné brzdové súčiastky

71/320/EHS

C10 Bezpečnosť a environmentálne vlastnosti pneumatík

92/23/EHS

D01 Zvukový výstražný signál

70/388/EHS

D02 Rádiové rušenie (elektromagnetická kompatibilita)

70/245/EHS

D03 Ochrana proti neoprávnenému použitiu, imobilizér a poplachové systémy

74/61/EHS

D05 Rýchlomer

75/443/EHS

D06 Počítadlo prejdenej vzdialenosti

75/443/EHS

D07 Obmedzovače rýchlosti

92/24/EHS

D10 Vykurovacie systémy

2001/56/ES

D15 Montáž zariadení na svetelnú signalizáciu, osvetlenie vozovky a spätných odrazových zariadení

76/756/EHS

F03 Zámky a závesy dverí

70/387/EHS

F05 Vonkajšie výčnelky

74/483/EHS

F06 Vonkajšie výčnelky kabín úžitkových vozidiel

92/114/EHS

F11 Hmotnosti a rozmery

97/27/ES

F11 Hmotnosti a rozmery

92/21/ES

F12 Spájacie zariadenia

94/20/ES