Skočiť na obsah

Povinnosť vybavenie nových vozidiel digitálnymi tachografmi druhej generácie

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 165/2014“) sa zaviedli inteligentné tachografy, digitálne tachografy druhej generácie s pripojením na zariadenie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), komunikačné zariadenie na diaľkovú včasnú detekciu a nepovinné rozhranie s inteligentnými dopravnými systémami.

Podľa článkov 8, 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 musia byť vozidlá vybavené digitálnym tachografom druhej generácie, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel 36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho aktu vydaného podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 165/2014.

Vykonávacím aktom podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 je vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/799“), ktoré nadobudlo účinnosť 15. júna 2016.

Uvedených 36 mesiacov uplynie 15. júna 2019, čo znamená, že od 15. júna 2019 musia byť všetky vozidlá, ktoré musia byť povinne vybavené tachografom, prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel len za podmienky, že sú vybavené digitálnym tachografom druhej generácie. Uvedené platí pre prvé prihlásenie vozidiel v rámci celej Európskej únie.

Predpisy týkajúce sa vybavenia vozidiel tachografmi nie sú predpismi týkajúcimi sa schvaľovania vozidiel na prevádzku vozidiel, z tohoto dôvodu nie je možné povoliť tzv. dopredaj vozidiel pre skladové zásoby, ak vozidlo nie je vybavené digitálnym tachografom druhej generácie.