Skočiť na obsah

Skúšky bŕzd vozidiel nad 3,5 t na staniciach technickej kontroly (23576/2013/C222-SCDPK/56929)

Od 1. februára 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovila povinnosť vykonávať technické kontroly na vozidlách nad 3,5 t tak, že tieto vozidlá musia byť aspoň čiastočne zaťažené. Uvedené vychádzalo zo smernice Komisie 2010/48/EÚ z 5. júla 2010, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorú bola Slovenská republika povinná prebrať do svojho právneho poriadku. Smernica totiž stanovuje pre vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 tony postup kontroly bŕzd podľa ISO 21069 Cestné vozidlá – Skúška brzdových sústav vozidiel s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony pomocou valcovej skúšobne bŕzd. Podľa tejto normy je pre posúdenie účinku prevádzkovej brzdy najspoľahlivejší výpočet z nameraných brzdných síl na vozidle v plne naloženom stave (naložený na celkovú hmotnosť vozidla). Tam, kde to je nepraktické, je možné prognózovaný účinok bŕzd pre vozidlo zaťažené na celkovú hmotnosť určiť extrapoláciou pomocou jednobodovej, dvojbodovej alebo viacbodovej metódy merania. Metóda extrapolácie (jednobodová) a meranie nenaloženého vozidla sa používa v súčasnej praxi staníc technickej kontroly (STK) v Slovenskej republike. Zásadnou novou požiadavkou stanovenou normou bolo, že brzdný (ovládací) tlak pri meraní brzdných síl musí dosiahnuť minimálne 30 % z maximálneho brzdného tlaku na meranej náprave. Malo sa tak docieliť, aby prvý bod na začiatku charakteristiky (závislosť brzdnej sily na ovládacom tlaku) a hodnota brzdnej sily bezprostredne pred dosiahnutím blokovania boli od seba čo najvzdialenejšie a extrapolácia (sklon charakteristiky) bola čo najbližšie skutočnosti. Splnenie tejto požiadavky si vyžadovalo zaťaženie vozidla naložením. Novela vyhlášky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovila minimálnu mieru zaťaženia pre príslušné kategórie vozidiel (tabuľka v prílohe). Ak nedostatočné zaťaženie vozidla neumožnilo pri technickej kontrole splniť podmienku minimálneho tlaku podľa ISO 21069, účinok prevádzkovej brzdy nemohol byť vyhodnotený a vozidlo muselo byť pristavené viac zaťažené na opakovanú technickú kontrolu.

Skúsenosti s aplikáciou týchto zmien od 1. februára 2012 na praktický výkon technických kontrol boli v priebehu uplynulého roka využité na dopracovanie novej metódy kontroly účinku bŕzd, alternatívnej k doteraz používaným metódam. Na tvorbe tejto novej metódy sa podieľala spoločnosť TESTEK s.r.o. – poverená technická služba pre technické kontroly vozidiel. Nová metóda referenčných brzdných síl, ktorá je výsledkom tohto vývoja, prináša oproti dosiaľ používaným metódam zjednodušenie postupu pre kontrolných technikov. Okrem toho rieši aj časť doteraz známych problémov pri kontrole účinku bŕzd ťažkých vozidiel. Ako doterajšie metódy, tak aj táto nová metóda je v súlade s požiadavkami európskej smernice.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zmenilo metodické postupy pre kontrolných technikov na STK, kde sa kontrolnému technikovi umožnilo zvoliť si vhodnú metódu merania bŕzd z viacerých prípustných alternatív. Po novom má kontrolný technik možnosť si vybrať medzi metódou priameho vyhodnotenia brzdných síl (bez nutnosti merania brzdných tlakov), metódou referenčných brzdných síl alebo metódou lineárnej extrapolácie, a to ako pre vozidlá so zmiešanou (vzducho–kvapalinovou), tak aj pre vozidlá s pneumatickou (t.j. čisto vzduchovou) brzdovou sústavou. V odôvodnených prípadoch popísaných v metodických postupoch (ak nemožno použiť inú, presnejšiu metódu) ostáva naďalej možnosť vyhodnotenia brzdného účinku orientačným spôsobom (t.j. preukázaním blokovania každého z kolies, na ktoré prevádzková brzda pôsobí).

Doplnenie metódy referenčných brzdných síl pre kontrolu a vyhodnotenie účinku bŕzd je najvýznamnejšou zmenou metodických postupov. Vyhodnotenie brzdného účinku vozidla sa pri tejto metóde vykonáva porovnaním brzdných síl dosiahnutých na valcovej skúšobni bŕzd na kolesách vozidla pri definovanom brzdnom tlaku v brzdovom okruhu s údajmi o referenčných brzdných silách stanovených výrobcom vozidla. Referenčné brzdné sily zodpovedajú konkrétnym brzdným tlakom v jednotlivých brzdových okruhoch daného vozidla. Úroveň brzdného tlaku, pri ktorom sú skutočné brzdné sily odmerané, volí kontrolný technik v závislosti od tlaku, pri ktorom dochádza na valcovej skúšobni bŕzd k blokovaniu kolies. Teoreticky dosiahnuteľné zbrzdenie vozidla sa v danom prípade z brzdných síl neráta, dosiahnutie výrobcom vozidla určených referenčných brzdných síl sa považujú za preukázanie dostatočného brzdného účinku. Metódu je možné použiť iba v prípadoch, ak je vozidlo vybavené funkčnými kontrolnými prípojkami na meranie brzdných tlakov, a ak sú dostupné potrebné údaje o brzdovej sústave kontrolovaného vozidla (referenčné brzdné sily). Tieto údaje sú prístupné kontrolným technikom pre tie vozidlá, ku ktorým ich výrobca alebo zástupca výrobcu poskytol.

Ak má byť na kontrolu účinku bŕzd vozidla zvolená metóda referenčných brzdných síl, musí sa najprv zistiť, či sú dostupné údaje o referenčných brzdných silách, ktoré pre dané vozidlo stanovil jeho výrobca a zároveň je nutné vopred preveriť, či je brzdová sústava vybavená funkčnými kontrolnými prípojkami na meranie brzdného tlaku.

Na základe uvedeného žiadame výrobcov vozidiel resp. zástupcov výrobcov vozidiel, ktorí dovážajú vozidlá kategórií N2, N3, M1 nad 3,5 t, M2 nad 3,5 t, M3, O2, O3 a O4 o poskytnutie údajov o referenčných brzdných silách priamo pre poverenú technickú službu technickej kontroly spoločnosť TESTEK s.r.o. (testek@testek.sk), resp. o zaslanie kontaktnej osoby, koho má poverená technická služba technickej kontroly, spoločnosť TESTEK s.r.o., u zástupcu výrobcu kontaktovať a to s cieľom zjednodušiť vykonávanie technických kontrol dotknutých vozidiel.