Skočiť na obsah

Technické osvedčenia vozidiel pri zmene prevádzkovateľa vozidla (118059/2008-ŠDÚ/z. 41888)

  1. V prípade, že technické osvedčenie vozidla je doklad podľa vyhlášky MDPT SR č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla (ďalej len „vyhláška č. 614/2006 Z. z.“) alebo podľa vyhlášky MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla (ďalej len „vyhláška č. 169/2010 Z. z.“), nie je potrebné vykonať žiadnu zmenu, pretože do tohto dokladu sa prevádzkovateľ vozidla nezapisuje.
  2. V prípade, že technické osvedčenie vozidla nie je doklad podľa vyhlášky č. 614/2006 Z. z. alebo podľa vyhlášky č. 169/2010 Z. z. (je podľa predchádzajúcej právnej úpravy), obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“) vystaví nové technické osvedčenie vozidla na základe základného technického opisu vozidla, na základe ktorého bolo vystavené pôvodné technické osvedčenie vozidla.

Fotokópiu základného technického opisu vozidla spolu so sprievodným listom poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu, pokiaľ ešte existuje, alebo obvodný úrad dopravy si ho vyžiada od štátneho dopravného úradu na základe čísla základného technického opisu, ktoré je uvedené v pôvodnom technickom osvedčení vozidla.

Obvodný úrad dopravy vystaví nové technické osvedčenie vozidla len, ak sa vozidlo zhoduje so základným technickým opisom a po vozidle s konkrétnym výrobným číslom nie je vyhlásené pátranie po odcudzenom vozidle.

 Správny poplatok za vydanie technického osvedčenia vozidla je v súčasnosti 6,- eur podľa položky 68a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.