Skočiť na obsah

Typové schválenia EÚ udelené Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska po Brexite

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Európske únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii.

Spojené kráľovstvo od 1. februára 2020 nie je členom Európskej únie, ale na základe dohody o vystúpení medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou boli typové schválenia EÚ vydané podľa predpisov Európskej únie označené ako „e11“ platné ešte do 31. decembra 2020.

Od 1. januára 2021 typové schválenia EÚ vydané podľa predpisov Európskej únie označené ako „e11“ udelené Spojeným kráľovstvom už nie sú platné.

Na základe toho nie je možné pre nové neevidované vozidlá vystaviť po 1. januári 2021 osvedčenie o evidencii časť II na základe typového schválenie EÚ (e11) udeleného Spojeným kráľovstvom a tiež nie je možné ani uvádzať na trh nové vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo spaľovacie motory necestných strojov, ktoré majú udelené typové schválenie EÚ (e11) Spojeným kráľovstvom.

Výrobcovia vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo spaľovacích motorov necestných strojov si mohli v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/26 z 8. januára 2019, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy Únie týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, požiadať o udelenie úniového typového schválenia EÚ typový schvaľovací orgán v inom členskom štáte.

Vozidiel, ktoré boli prihlásené do evidencie vozidiel do 31. decembra 2020 alebo systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo spaľovacích motorov necestných strojov, ktoré boli predané do 31. decembra 2020, sa vyššie uvedené nijako nedotýka.

Homologizácie udelené podľa predpisov EHK OSN udelené Spojeným kráľovstvom označované ako „E11“ zostávajú platné bez zmeny.