Skočiť na obsah

Údaje potrebné pre monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii

Členské štáty sú v zmysle časti A prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel v platnom znení a časti A prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel v platnom znení povinné monitorovať niektoré údaje o vozidlách a tieto údaje oznamovať Európskej komisii.

Z tohto dôvodu je potrebné pri nových vozidlách kategórie M1, M2, N1 a N2 prihlasovaných do evidencie vozidiel, okrem štandardných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časti II, v evidencii vozidiel evidovať aj nasledovné údaje:

  • prevádzkovú hmotnosť viacstupňovú,
  • skúšobnú (testovaciu) hmotnosť,
  • kód pre inovačné technológie,
  • celkové zníženie emisií CO2 pre inovačné technológie (NEDC),
  • celkové zníženie emisií CO2 pre inovačné technológie (WLTP),
  • faktor odchýlky De (deviačný faktor),
  • faktor overovania Vf (verifikačný faktor),
  • spotreba paliva podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151 (WLTP),
  • emisie CO2 podľa Nariadenia komisie č. 2017/1151 (WLTP),
  • identifikačné číslo radu vozidiel – vehicle family identification number (VFN).

Tieto údaje je potrebné zasielať do evidencie vozidiel spolu s ostatnými údajmi uvádzanými v osvedčení o evidencii časti II. V prípade, ak sa niektoré z vyššie uvedených údajov o vozidle v osvedčení o zhodne vozidla COC nenachádzajú, tak sa položky týchto údajov nevypĺňajú.

Detailnejší popis jednotlivých položiek pre výrobcov a zástupcov výrobcov a príklady vypĺňania v programe ZTO 27.50 nájdete TU.

Detailnejší popis jednotlivých položiek pre okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií a príklady vypĺňania v JISCD nájdete TU