Skočiť na obsah

Vystavovanie osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla – nadmerné a nadrozmerné vozidlá

Vozidlá kategórií M, N, O, L, LS, T, C, R, S, PN a PS a ich subkategórie, ktoré majú udelené typové schválenie (vnútroštátne typové schválenie alebo typové schválenie EÚ), môžu byť vo vyhotovení, kedy ich najväčšia prípustná celková hmotnosť (položka 32 F.1), najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (položka 34 F.3), najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na jednotlivé nápravy (položka 33 N) alebo najväčšie prípustné rozmery vozidla (položka 29) prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti vozidiel a jazdných súprav stanovených vo vyhláške č. 134/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (ďalej len „vyhláška č. 134/2018 Z. z.“).

 

Väčšie najväčšie prípustné hmotnosti (dané výrobcom vozidla s ohľadom na konštrukciu vozidla a náprav) oproti najväčšie povoleným hmotnostiam (stanovené vyhláškou č. 134/2018 Z. z.) umožňujú viac zaťažiť vozidlo a teda okamžitá „naložená“ hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy v cestnej premávke môže prekračovať limitné hodnoty stanovené vo vyhláške č. 134/2018 Z. z.

 

Podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 134/2018 Z. z. ak vozidlo alebo jazdná súprava vrátane prepravovaného nákladu presahuje najväčšie povolené rozmery alebo prevyšuje najväčšie povolené hmotnosti, ide o nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ktorá sa môže vykonávať len na základe povolenia na zvláštne užívanie podľa § 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydaného cestným správny orgánom.

 

Výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, ktorý je na základe podmienok schválenia povinný vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v prípade nadmerných alebo nadrozmerných vozidiel uvedie túto skutočnosť do položky „Ďalšie úradné záznamy“ v nasledovnom(-ých) tvare(-och):

 

Nadrozmerné vozidlo:

Vozidlo [jazdná súprava] z dôvodu presahujúcich celkových rozmerov podlieha režimu zvláštneho užívania ciest v zmysle § 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Nadmerné vozidlo:

Ak okamžitá hmotnosť vozidla prevýši 18,0 t alebo ak podiel okamžitej hmotnosti pripadajúci na nehnanú nápravu prevýši 10,0 t alebo ak podiel okamžitej hmotnosti pripadajúci na hnaciu nápravu prevýši 11,5 t alebo ak podiel okamžitej hmotnosti na dvojnápravu prevýši 19,0 t alebo ak okamžitá hmotnosť jazdnej súpravy prevýši 40,0 t, vozidlo podlieha režimu zvláštneho užívania ciest v zmysle § 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Uvedené hodnoty pre nadmerné vozidlo sú vzorové a musia sa uvádzať podľa skutočného vyhotovenia vozidla s ohľadom na počet náprav, skupiny náprav a ich čiastkové rázvory a typ odpruženia tak, ako je to členené vo vyhláške č. 134/2018 Z. z. Taktiež, ak vozidlo prekračuje len niektorú z vyššie uvedených hodnôt, v uvedenej poznámke sa uvedie len príslušná časť vety.

 

Príklady:

a) dvojnápravové vozidlo kategórie N3 s nasledovnými technicky prípustnými hmotnosťami uvedenými aj na výrobnom štítku vozidla:

32 F.1: 19000

33 N 1/2/3/4: 8000/12000/-/-

34 F.3: 40000

Prislúchajúca poznámka:

Ak okamžitá hmotnosť vozidla prevýši 18,0 alebo ak podiel okamžitej hmotnosti pripadajúci na hnaciu nápravu prevýši 11,5 t, vozidlo podlieha režimu zvláštneho užívania ciest v zmysle § 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

b) štvornápravové vozidlo kategórie N3 so vzduchovým odpružením s dvojitou montážou na hnacích nápravách s nasledovnými technicky prípustnými hmotnosťami uvedenými aj na výrobnom štítku vozidla:

32 F.1: 36000

33 N 1/2/3/4: 8000/8000/13000/13000

34 F.3: 56000

vzdialenosť medzi 1. a 2. nápravou: 1400 mm

vzdialenosť medzi 3. a 4. nápravou: 1350 mm

Prislúchajúca poznámka:

Ak okamžitá hmotnosť vozidla prevýši 32,0 t alebo ak podiel okamžitej hmotnosti pripadajúci na hnaciu nápravu prevýši 11,5 t alebo ak podiel okamžitej hmotnosti na dvojnápravu prevýši 19,0 t alebo ak okamžitá hmotnosť jazdnej súpravy prevýši 40,0 t, vozidlo podlieha režimu zvláštneho užívania ciest v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

c) trojnápravový teleskopický predlžiteľný náves kategórie O4 na prepravu nedeliteľného nákladu s nasledovnými technicky prípustnými hmotnosťami uvedenými aj na výrobnom štítku vozidla:

32 F.1: 36000

33 N 1/2/3/4: 10000/10000/10000/-

46.3: 11000

vzdialenosť medzi nápravami: 1350 mm

celková dĺžka: 13500 mm (predĺžený 15500 mm)

Prislúchajúca poznámka:

Vozidlo z dôvodu presahujúcich celkových rozmerov podlieha režimu zvláštneho užívania ciest v zmysle § 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Ak podiel okamžitej hmotnosti pripadajúci na nápravu prevýši 10,0 t alebo ak podiel okamžitej hmotnosti na trojnápravu prevýši 24,0 t, vozidlo podlieha režimu zvláštneho užívania ciest v zmysle § 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.