Skočiť na obsah

Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla je pred jeho uvedením na trh alebo do prevádzky v cestnej premávke povinný disponovať typovým schválením EÚ celého vozidla alebo vnútroštátnym typovým schválením celého vozidla. Platnosť vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla udelená typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky je obmedzená na územie Slovenskej republiky.

Ak má výrobca udelené typové schválenie EÚ celého vozidla podľa osobitných predpisov (smernica 2007/46/ES, nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013) iným členským štátom, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať typový schvaľovací orgán o uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla pred jeho uvedením na trh alebo do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike.

Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla upravuje § 11 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom (§ 5 vyhlášky č. 131/2018 Z. z.).

Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla obsahuje

  1. identifikačné údaje navrhovateľa,
  2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, druh vozidla a kategória vozidla,
  3. číslo typového schválenia EÚ celého vozidla a dátum udelenia typového schválenia EÚ celého vozidla,
  4. osvedčenie o typovom schválení EÚ celého vozidla udelené iným členským štátom vrátane všetkých príloh v elektronickej podobe vo formáte PDF – Portable Document Format

Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla sa podáva pre každý typ vozidla a pre každé rozšírenie samostatne.

Typový schvaľovací orgán uzná typové schválenie EÚ celého vozidla, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky, a vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia EÚ celého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.

Ak typ vozidla bude uvedený do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike, typový schvaľovací orgán uvedie, či typ vozidla vzhľadom na svoju konštrukciu a vyhotovenie podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

Ak členský štát alebo zmluvný štát udelil vnútroštátne typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov (smernica 2007/46/ES, nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013), ktoré zároveň umožňuje uznanie tohto schválenia iným členským štátom alebo zmluvným štátom, pred uvedením typu vozidla na trh a do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike je potrebné požiadať o uznanie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla. Pri uznaní vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla sa postupuje primerane ako pri uznaní typového schválenia EÚ celého vozidla. Pri odmietnutí vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla udeleného iným členským štátom alebo zmluvným štátom, typový schvaľovací orgán postupuje podľa osobitných predpisov.

Za podanie návrhu na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla sa platí správny poplatok podľa Položky 67 písm. s) a t) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podanie návrhu o

Suma

ID služby e Kolok

uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla

100 eur

6487

uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla

50 eur

6488

 

Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla je možné podať aj elektronicky prostredníctvom portálu – Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD).