Skočiť na obsah

Cestné technické kontroly vozidiel vykonávané v zahraničí

Cestné technické kontroly na základe smernice 2014/47/EÚ (.pdf, 281 kB) vykonávajú všetky členské štáty Európskej únie. Slovenskí dopravcovia sa tak s cestnou technickou kontrolou môžu stretnúť aj mimo Slovenska. Tu si je potrebné uvedomiť, že v prípade vozidiel so slovenským evidenčným číslom (vozidlá slovenských dopravcov) môžu členské štáty od Slovenska požadovať podľa smernice 2014/47/EÚ prijatie opatrení zo strany Slovenskej republiky voči tomu, kto chyby zapríčinil, teda voči prevádzkovateľovi vozidla. Táto požiadavka zo smernice 2014/47/EÚ bola prebratá aj do zákona č. 106/2018 Z. z., kde je striktne uvedené, že pokiaľ Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ako kontaktné miesto) obdrží oznámenie a žiadosť od príslušného členského štátu o nebezpečných chybách zistených cestnou technickou kontrolou na vozidle evidovanom na Slovensku, ministerstvo postúpi toto oznámenie príslušnému odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu, ktorý následne rozhodne o vykonaní technickej kontroly mimo ustanovených lehôt. Prevádzkovateľ vozidla je povinný podrobiť vozidlo technickej kontrole v stanici technickej kontroly (STK) na vlastné náklady. V prípade, ak by prevádzkovateľ vozidla v stanovenej lehote nepodrobil vozidlo technickej kontrole mimo ustanovených lehôt, okresný úrad rozhodne o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách a zároveň uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu za nepodrobenie vozidla technickej kontrole mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia okresného úradu.

Tu by si všetci slovenskí dopravcovia mali uvedomiť, že pokiaľ budú v rámci Európskej únie prevádzkovať svoje vozidlá v technicky nespôsobilom stave, tak okrem pokuty v príslušnom štáte, môžu očakávať, že v prípade oznámenia z členského štátu im príslušné úrady na Slovensku nariadia vykonať s vozidlom technickú kontrolu mimo ustanovených lehôt, čo pre dopravcu spôsobí ďalšie dodatočné finančné náklady.

Pokiaľ by vozidlo bolo v rámci cestnej technickej kontroly hodnotené ako „veľmi závažné nedostatky okrem iného na úrovni brzdového systému, spojov v riadení, kolies/pneumatík, pruženia alebo podvozku, ktoré by predstavovali také bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky, ktoré vedie k rozhodnutiu o znehybnení vozidla“ je povinnosťou členského štátu zapísať toto porušenie aj do elektronického registra podnikov cestnej dopravy ERRU dopravy (Electronic Register of Road Transport Undertakings) ako najzávažnejšie porušenie MSI, čo v konečnom dôsledku môže byť príčinou straty bezúhonnosti dopravcu s následnými sankciami vo forme obmedzení počtu licencií Spoločenstva, alebo pozastavení, či odobratí povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Zápis najzávažnejších porušení vychádza z prílohy V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.