Skočiť na obsah

Upevňovanie nákladu na vozidle

Nevhodne zabezpečený náklad môže vypadnúť, narušiť stabilitu vozidla a v niektorých prípadoch dokonca spôsobiť jeho prevrátenie či nehodu s inými vozidlami. Podľa údajov Európskej komisie takmer 25 % nehôd nákladných vozidiel súvisí s nedostatočne upevneným nákladom. Pravidlá členských štátov EÚ v tejto oblasti sú rozdielne, čo spôsobuje ťažkosti dopravcom, ktorí prepravujú náklad cez viaceré krajiny a musia zisťovať minimálne požiadavky pre každú z nich.

Na základe toho Európska komisia v roku 2006 pripravila Európsku príručku najlepších postupov zabezpečenia nákladu pre cestnú prepravu. Táto príručka bola v roku 2014 aktualizovaná. Príručku môžete nájsť TU (.pdf, 25,5 MB).

Taktiež Európska komisia v roku 2006 pripravila Európsku príručku najlepších postupov pre neštandardnú (nadrozmernú) prepravu. Príručku môžete nájsť TU (.pdf, 730 kB).

Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ (.pdf, 1,89 MB) z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (ďalej len „smernica 2014/47/EÚ“) v článku 13 stanovuje kontrolu zabezpečenia nákladu počas cestnej technickej kontroly.

Počas cestnej kontroly môže byť vozidlo podrobené kontrole zabezpečenia jeho nákladu podľa prílohy III smernice 2014/47/EÚ, aby sa zaistilo, že náklad je zabezpečený tak, že neznemožňuje bezpečné vedenie vozidla ani neohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Kontroly sa môžu vykonať s cieľom overiť, že v priebehu všetkých druhov prevádzky vozidla vrátane núdzových situácií alebo rozbiehania v kopci:

  • náklad môže iba minimálne zmeniť svoju vzájomnú polohu alebo polohu vo vzťahu k stenám alebo podlahovým plochám vozidla a
  • náklad nemôže opustiť úložný priestor alebo sa pohybovať mimo nakladacieho priestoru.

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uplatniteľné na prepravu určitých kategórií tovaru, ako napríklad tovaru, na ktorý sa vzťahuje Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)), zabezpečenie nákladu a kontroly zabezpečenia nákladu sa môžu vykonávať v súlade so zásadami, prípadne normami ustanovenými v prílohe III oddiele I smernice 2014/47/EÚ. Môže sa použiť najnovšia verzia noriem ustanovených v prílohe III oddiele I smernice 2014/47/EÚ.