Skočiť na obsah

Zmena oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly udeleného podľa predchádzajúcej právnej úpravy

Podľa § 170 ods. 16 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) pracovisko emisnej kontroly zriadené podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ktoré nie je oprávnené vykonávať emisnú kontrolu na všetky emisné systémy, môže vykonávať emisnú kontrolu v rozsahu udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly najneskôr do 31. decembra 2020. Do tejto doby môžu byť vybavené schválenými zariadeniami v rozsahu udeleného oprávnenia podľa doterajších predpisov. Ak oprávnená osoba nepožiada o zmenu rozsahu oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly a o tejto zmene nie je rozhodnuté najneskôr do 31. decembra 2020 podľa § 85 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z., oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty.

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bolo možné udeliť tri typy oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly v nasledujúcom rozsahu:

 • Typ A – určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn,
 • Typ B – určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD a emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn,
 • Typ C – určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, emisnej kontroly vozidiel s duálnym pohonom motorová nafta a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn.

Postup oprávnenej osoby emisnej kontroly je v jednotlivých prípadoch nasledujúci:

 • ak oprávnená osoba emisnej kontroly nedisponuje všetkými typmi oprávnení alebo disponuje všetkými typmi oprávnení, ale niektorý z typov nie je kompletný (oprávnenie typu A alebo B, resp. obidve, nezahŕňajú výkon emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn):
  • oprávnená osoba emisnej kontroly požiada technickú službu emisnej kontroly o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly,
  • technická služba emisnej kontroly vykoná počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly a vystaví správu z počiatočného overenia,
  • oprávnená osoba emisnej kontroly požiada príslušný schvaľovací orgán o zmenu rozsahu udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly; k žiadosti okrem ostatných náležitostí doloží správu z počiatočného overenia s hodnotením „spĺňa podmienky“ a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v hodnote 300 eur,
 • ak oprávnená osoba emisnej kontroly disponuje všetkými typmi oprávnení a ich rozsah je kompletný (vrátane plynového pohonu na oprávneniach typu A aj B):
  • oprávnená osoba emisnej kontroly požiada príslušný schvaľovací orgán o zmenu udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly; k žiadosti okrem ostatných náležitostí doloží potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v hodnote 20 eur.

V obidvoch prípadoch musí oprávnená osoba emisnej kontroly, v čase podania žiadosti, disponovať minimálne jedným technikom emisnej kontroly s platným osvedčením (resp. osvedčeniami) na vykonávanie emisnej kontroly na všetky druhy palív a emisných systémov.

Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorej boli udelené oprávnenia na jednotlivé druhy paliva a emisného systému podľa predchádzajúcej právnej úpravy si musí podľa uvedeného požiadať o zmenu na jedno oprávnenie na všetky druhy palív a emisných systémov tak, aby príslušný schvaľovací orgán mohol o tejto zmene rozhodnúť v zmysle právnych predpisov najneskôr do 31. decembra 2020.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky upozorňuje oprávnené osoby emisnej kontroly, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechávali na posledný možný termín.