Skočiť na obsah

Administratívna technická kontrola vozidla a administratívna emisná kontrola motorového vozidla

Povinnosť vykonania administratívnej technickej kontroly a administratívnej emisnej kontroly je upravená v § 45 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“).

 

Prevádzkovateľ vozidla je povinný bez vyzvania a na vlastné náklady vozidlo podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k

  1. poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola,
  2. poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola.

 

Pri zmene vlastníctva/držbe vozidla, keď dôjde k zmene evidenčného čísla vozidla, nie je povinnosťou prevádzkovateľa vozidla, aby podrobil vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej. Táto skutočnosť je tiež uvedená v § 111 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z.: „Prevod držby vozidla alebo zmena vlastníctva vozidla nemá vplyv na platnosť dokladov o vykonaní technickej kontroly.“ a tiež v § 120 ods. 10 zákona č. 106/2018 Z. z.: „Prevod držby vozidla alebo zmena vlastníctva vozidla nemá vplyv na platnosť dokladov o vykonaní emisnej kontroly.“.

Uvedený stav vychádza z článku 8 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, kde je uvedené, že členské štáty v zásade uznávajú platnosť osvedčenia o kontrole technického stavu v prípade, že sa zmení vlastníctvo vozidla, ktoré má platný doklad o pravidelných kontrolách technického stavu.

V osvedčení osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola a v osvedčení o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola je vždy uvedené aj identifikačné číslo vozidla VIN, prostredníctvom ktorého sa dá jednoznačne identifikovať vozidlo a nie je potrebné po zmene evidenčného čísla vozidla pri zmene vlastníctva/držby vozidla vymieňať uvedené doklady.