Skočiť na obsah

Informácia k ochrane osobných údajov v súvislosti s monitorovacím záznamovým zariadením používaným pri technickej a emisnej kontrole vozidla

Informácia k ochrane osobných údajov v súvislosti s monitorovacím záznamovým zariadením používaným pri technickej a emisnej kontrole vozidla podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2011 Z. z.  

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona, ktorý ustanovuje účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon a možno ich z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len na účel ustanovený osobitným zákonom, pričom osobitný zákon ustanoví aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú.

Z pohľadu citovaného ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. je zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2011 Z. z. osobitným zákonom, ktorý upravuje spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb na úseku premávky na pozemných komunikáciách v súvislosti s monitorovacím záznamovým zariadením používaným pri technickej a emisnej kontrole vozidla.

Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. dotknutou osobou je prevádzkovateľ vozidla, ktorým je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii časť I a časť II a oprávnení rozhodovať o použití vozidla. Podľa § 21 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 725/2004 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla povinný podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole.

Zákon č. 725/2004 Z. z. v § 48a a 66a upravuje účel monitorovania, priestory, ktoré sú predmetom monitorovania, ktorým osobám a na aké účely sa poskytujú záznamy z monitorovania, dobu uchovávania videozáznamov.

Podľa § 40 ods. 1 písm. k) oprávnená osoba technickej kontroly a podľa § 58 odseku 1 písm. k) oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia a odoslanie záznamu do informačného systému technických a emisných kontrol vozidiel v rozsahu a spôsobom ustanoveným v prílohách č. 3a a 7a vykonávacej vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 578/2006 Z. z. a je tiež povinná zabezpečiť označenie stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 29/2006 Z. z.

Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia sa neposkytuje na verejné účely, ale iba v zákone určeným osobám, a to len v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh (§ 48a ods. 4, §66a ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.).

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pri príprave zákona č. 519/2011 Z. z. spolupracovalo s Úradom na ochranu osobných údajov a aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania všetky jeho pripomienky boli do návrhu zákona zapracované.