Skočiť na obsah

Lehota technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pre vozidlá taxislužby

Podľa § 47 ods. 1 písm. c) siedmeho bodu vyhlášky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov, technickej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo používané na taxislužbu.

Podľa § 51 ods. 1 písm. b) piateho bodu vyhlášky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov, emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo používané na taxislužbu.

Skrátená lehota pre vozidlá používané na taxislužbu na jeden rok platí v celej Európskej únii a vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z  3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES.

Celoštátny informačný systém technickej kontroly a celoštátny informačný systém emisnej kontroly je prepojený s Jednotným informačnom systémom v cestnej doprave (JISCD), v ktorom sa evidujú vozidlá taxislužby (vozidlá zaevidované v koncesiách na výkon taxislužby). Preto akékoľvek vozidlo, ktoré je evidované v JISCD ako vozidlo taxislužby, má automaticky celoštátnym informačným systémom technickej kontroly a celoštátnym informačným systémom emisnej kontroly skrátenú platnosť technickej kontroly a skrátenú platnosť emisnej kontroly na jeden rok.

Ak prevádzkovateľ taxislužby prestal používať dané vozidlo pri výkone taxislužby a nepožiadal o jeho vymazanie z koncesie na výkon taxislužby, pričom takéto vozidlo mohlo byť následne aj predané ďalšej osobe, tak takéto vozidlo je naďalej vedené v systéme JISCD ako vozidlo taxislužby a pri najbližšej technickej kontrole a emisnej kontrole bude platnosť technickej kontroly skrátená na jeden rok.

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný požiadať okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o vykonanie zmeny vo vozidlách, ktoré sú zapísané v koncesii. Ak nový (súčasný) prevádzkovateľ vozidla nevie, kto bol prevádzkovateľom taxislužby, o vykonanie zmeny vo vozidlách, ktoré sú zapísané v koncesii, môže požiadať priamo okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, aj samotný nový prevádzkovateľ vozidla.

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ taxislužby povinný oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15 dní od zmeny. Podľa § 48 ods. 1 písm. z) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v koncesii.