Skočiť na obsah

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií - Povinnosť vykonať pravidelnú technickú kontrolu periodicky v dvojročných lehotách pri vozidlách kategórie L3eA2 a L3eA3

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 10. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

 

Gestor právneho predpisu:   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:  Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

Lokalizácia:   § 47 ods. 1 písm. b) prvá a druhý bod

Stručný opis regulácie: Povinnosť vykonať pravidelnú technickú kontrolu periodicky v dvojročných lehotách pri vozidlách kategórie L3eA2 a L3eA3

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisuhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_idact=14&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=LP%2F2018%2F60&_processDetail_WAR_portletsel_startact=1523274157000

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: Povinnosť vykonávať pravidelné technické kontroly periodicky v dvojročných lehotách pri vozidlách kategórie L3eA2 a L3eA3 bola zavedená vyhláškou č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel s účinnosťou od 1. 1. 1998, kedy ešte nebola povinnosť uvádzať legislatívny proces na portáli Slov-Lex.

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo regulácie: 13

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:  Problémom sú povinnosti, ktoré ustanovujú vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z. a č. 138/2018 Z. z., tieto ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej a emisnej kontroly, ako aj povinnosť podrobenia motocyklov pravidelnej technickej kontrole každé dva roky. V ČR sa motocykle podrobujú pravidelnej technickej kontrole každé 4 roky. Čo sa týka pravidelnej emisnej kontroly motocyklov v ČR, tá sa v minulosti vzťahovala na motocykle nad 400 kg a v súčasnosti už nie je potrebné podrobovať v ČR pravidelnej emisnej kontrole ani motocykle nad 400 kg. Odôvodnením je to, že motocykle sú v prevažnej miere voľnočasová záležitosť a majitelia motocyklov ich udržujú v technicky vynikajúcom stave.

Termín ukončenia konzultácií: do 10. novembra 2022

Predbežný postoj gestora: Technickou kontrolou pre vozidlá kategórie L3eA2 a L3eA3 sa sleduje zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, keďže sa kontroluje technický stav vozidiel, ako sú napríklad brzdenie, osvetlenie, riadenie, hluk a podobne. Iným spôsobom sa v súčasnosti kontrola technického stavu týchto vozidiel vykonať nedá. Predmetná regulácia splnila svoj účel.

Kontaktná osoba gestora: Ing. Katarína Kristófová, taa@mindop.sk,

                                              02 / 59 494 402

                                              Ing. Martin Demek, taa@mindop.sk,

                                              02 / 59 494 291