Skočiť na obsah

Povinnosť vykonať pravidelnú technickú kontrolu periodicky v dvojročných lehotách pri vozidlách kategórie R3b a R4b

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 10. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

 

Gestor právneho predpisu:   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:  Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

Lokalizácia:   § 47 ods. 1 písm. b) desiaty, jedenásty a dvanásty bod

Stručný opis regulácie: Povinnosť vykonať pravidelnú technickú kontrolu periodicky v dvojročných lehotách pri vozidlách kategórie R3b a R4b

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisuhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_idact=14&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=LP%2F2018%2F60&_processDetail_WAR_portletsel_startact=1523274157000

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: Povinnosť vykonávať pravidelné technické kontroly periodicky v dvojročných lehotách pri vozidlách kategórie R3b a R4b bola zavedená vyhláškou č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel s účinnosťou od 1. 1. 1998, kedy ešte nebola povinnosť uvádzať legislatívny proces na portáli Slov-Lex.

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo regulácie: 15

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:  Tieto stroje ročne najazdia len asi 1000 km, aj to len mimo ciest, len na poliach. Stavebné stroje sú dopravené na stavbu na prívesoch, pohybujú sa len na stavenisku. Ak nie je možné celkové zrušenie, tak zaviesť periodicitu raz za 4 roky - podpora poľnohospodárov a malých samostatne hospodáriacich roľníkov.

Termín ukončenia konzultácií: do 10. novembra 2022

Predbežný postoj gestora: Vozidlá kategórie R3b a R4b podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel podľa § 114 a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a sú účastníkmi cestnej premávky. Ide o  a  prípojné vozidlá za traktor, ktoré majú konštrukčnú rýchlosť vyššiu ako 40 km/h.

Technickou kontrolou pre vozidlá kategórie R3b a R4b sa sleduje zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, keďže sa kontroluje technický stav vozidiel, ako sú napríklad brzdenie, osvetlenie a podobne. Iným spôsobom sa v súčasnosti kontrola technického stavu týchto vozidiel vykonať nedá. Predmetná regulácia splnila svoj účel.

Poznámka: Z ex post konzultácií bolo vypustené hodnotenie povinnosti vykonať pravidelnú technickú kontrolu periodicky v dvojročných lehotách pre vozidlá kategórie T1b, T2b, T3b a T4b, keďže táto povinnosť a lehota je stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES, a ide o minimálnu transpozíciu. Podľa bodu 10.4. písm. a) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa povinnosť vykonať ex post hodnotenie nevzťahuje na regulácie, ktoré úplne transponujú či implementujú právne záväzný akt Európskej únie.

Kontaktná osoba gestora: Ing. Katarína Kristófová, taa@mindop.sk,

                                              02 / 59 494 402

                                              Ing. Martin Demek, taa@mindop.sk,

                                              02 / 59 494 291