Skočiť na obsah

Pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.

Pri pokutách v súvislosti s nepodrobením vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole je potrebné rozlišovať s dvomi rôznymi pokutami.

1.   Pokuta pre vodiča vozidla

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) je vodič vozidla povinný použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To znamená, že v cestnej premávke možno použiť iba vozidlo, ktoré je schválené na prevádzku v cestnej premávke a ktoré má platné osvedčenie o technickej kontrole a má platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto povinnosti podlieha.

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. vodič vozidla je povinný mať pri sebe platné doklady predpísané § 111 ods. 10 (osvedčenie o technickej kontrole) a § 120 ods. 9 (osvedčenie o emisnej kontrole) zákona č. 106/2018 Z. z.

Povinnosti vodiča podľa § 69 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. je v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky oprávnený kontrolovať policajt.

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.“) dopustí, kto iným konaním poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za tento priestupok podľa § 22 ods. 2 písm. g) zákona č. 372/1990 Zb. možno uložiť pokutu do 100 eur a podľa § 22 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. v blokovom konaní možno uložiť pokutu za tento priestupok pokutu do 50 eur.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne ukladania pokút vodičovi vozidla Vám odporúčame kontaktovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, keďže dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávaný Policajným zborom patrí do ich pôsobnosti.

2.   Pokuta pre prevádzkovateľa vozidla

Podľa § 45 ods. 1 písm. b) prvého a druhého bodu zákona č. 106/2018 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.

Podľa § 108 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. v ustanovených lehotách podlieha technickej kontrole pravidelnej vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, a nie je dočasne vyradené z evidencie. Podľa § 117 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2018  Z. z. v ustanovených lehotách podlieha emisnej kontrole pravidelnej motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, a nie je dočasne vyradené z evidencie.

Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v cestnej premávke, to znamená, že táto povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Obdobná povinnosť platí aj pre povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Správne deliktu sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, pokiaľ nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej. Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uloží podľa § 148 ods. 14 písm. b) štvrtého bodu zákona č. 106/2018 Z. z. pokutu 165 eur tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej, pričom pokuta sa uloží za každé vozidlo. Taktiež okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uloží podľa § 148 ods. 14 písm. b) piateho bodu zákona č. 106/2018 Z. z. pokutu 165 eur tomu, kto nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej, pričom pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo.

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ide o dve rozdielne pokuty, ktoré ukladajú dva rozdielne správne orgány. Vodič vozidla dostáva pokutu od orgánu Policajného zboru za jazdu s nespôsobilým vozidlo na prevádzku v cestnej premávke a prevádzkovateľ vozidla dostáva pokutu od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, že vozidlo nepodrobil v ustanovených lehotách technickej kontrole alebo emisnej kontrole.

Vzhľadom na to, že pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole nie sú zanedbateľné, odporúčame motoristickej verejnosti, aby nezabudli na najbližší termín povinnej technickej kontroly alebo emisnej kontroly. Motoristická verejnosť môže využiť možnosť prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave a nastaviť si pripomenutie termínu technickej a emisnej kontroly prostredníctvom notifikačného mailu alebo notifikačnej sms.

Lehoty technických a emisných kontrol sú nasledovné:

Kategória vozidla

Popis

TK po prvom prihlásení do evidencie

Ďalšie TK

EK po prvom prihlásení do evidencie

Ďalšie EK

L3eA1, L4eA1,a L6e so zdvihovým objemom nepresahujúcim 125 cm3

motocykle, štvorkolky

po 4 rokoch

periodicky každé 4 roky

-

-

Le3A2, L3eA3, L4eA3, L5e, L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3, L7e

motocykle, trojkolky a štvorkolky

po 4 rokoch

periodicky každé 2 roky

-

-

M1, N1

osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

po 4 rokoch

periodicky každé 2 roky

po 4 rokoch, ak ide o vozidlo so vznetovým motorom alebo so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom

periodicky každé 2 roky

po 1 roku, ak ide o vozidlo so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom

periodicky každý rok

M2

autobusy do 5 t

po 1 roku

periodicky každý rok

po 1 roku

periodicky každý rok

M3

autobusy nad 5t

po 1 roku

periodicky každý rok, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách

po 1 roku

periodicky každý rok

N2, N3

nákladné vozidlá nad 3,5 t

po 1 roku

periodicky každý rok

po 1 roku

periodicky každý rok

O1, O2

prípojné vozidlá do 3,5 t

po 4 rokoch

periodicky každé 2 roky

-

-

O3, O4

prípojné vozidlá nad 3,5 t

po 1 roku

periodicky každý rok

-

-

T

kolesové traktory

po 4 rokoch

periodicky každé 2 roky

po 4 rokoch

periodicky každé 2 roky

R

Prípojné vozidlá za traktory

po 4 rokoch

periodicky každé 2 roky

-

-

M, N, O

vozidlá týchto kategórií používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu

po 1 roku

periodicky každý rok

po 1 roku (platí len pre vozidlá kategórie M a N)

periodicky každý rok (platí len pre vozidlo kategórie M a N)

L, M, N a T

vozidlá týchto kategórií používané v autoškole ako výcvikové vozidlá

po 1 roku

periodicky každý rok

po 1 roku (platí len pre vozidlá kategórií M, N a T)

periodicky každý rok (platí len pre vozidlá kategórií M, N a T)