Skočiť na obsah

Prezentácia o odbornom dozore nad technickými kontrolami zo Slovenska zaznela na celoeurópskom workshope „PTI Workshop 2019“

Zástupcovia Slovenskej republiky sa v dňoch 16. až 18.10.2019 zúčastnili na pracovnom celoeurópskom workshope týkajúcom sa pravidelných kontrol technického stavu vozidiel „PTI Workshop 2019“, ktorý organizovali Veľká Británia (Driver and Vehicle Standards Agency - DVSA) a Holandsko (RDW - Netherlands Vehicle Authority) v hoteli Crowne Plaza v Londýne. PTI Workshop je pravidelné zasadnutie delegátov členských krajín Európskej únie a organizácií členských štátov Európskej únie, ktoré pôsobia v oblasti kontroly technického stavu vozidiel.

Na vyžiadanie organizátorov bola do programu konferencie zaradená ako jeden z hlavných príspevkov podujatia prezentácia o odbornom dozore nad technickými kontrolami zo Slovenska. Prezentovaný bol koncept odborného dozoru nad činnosťou staníc technickej kontroly (STK) na Slovensku využívajúceho analýzu nameraných údajov v kombinácii s videozáznamom zo samotnej kontroly. V európskom kontexte ide o model využívajúci v unikátnej miere súčasné možnosti informačných a komunikačných technológií. Ohlas vzbudilo napríklad to, že je možné spätne preveriť korektnosť merania a výpočtu účinku bŕzd pri každej technickej kontrole, ku ktorej boli v centrálnej databáze uložené namerané hodnoty fyzikálnych veličín a videozáznam z kamier sledujúcich dianie na kontrolnej linke STK. Okrem merania účinku bŕzd je samozrejme tiež možné odhaliť aj iné závažné a zámerné porušenia predpisov, zreteľné na videozázname.

Vďaka tomu, že sú na Slovensku dlhodobo zbierané a spracúvané štatistické dáta o výsledkoch technických kontrol, je možné teraz okrem iného preukázať aj priamy pozitívny dopad zavedenia tejto metódy na kvalitu vykonávania technických kontrola a správanie sa technikov. Ešte pred dvoma rokmi, v roku 2017, predstavoval podiel neúspešných vozidiel pri slovenských technických kontrolách len necelých 6 %. V porovnaní s inými členskými štátmi EÚ bolo jasné, že ide o nereálnu hodnotu, napríklad v Nemecku v tom istom roku zaznamenali podiel neúspešných vozidiel až 20 %, pričom rozsah a obsah kontroly je približne rovnaký. V priebehu roku 2018 sa metóda spätnej analýzy dát a videozáznamu pripravila na praktické použitie a kontrolóri ju začali používať na výkon dozoru nad činnosťou STK. Miera neúspešných vozidiel začala postupne rásť. K prielomu prišlo v roku 2019, kedy na základe nového zákona č. 106/2018 Z. z. začali dohľad nad STK vykonávať okrem ministerstva aj technická služba technickej kontroly (TESTEK a.s.). Pravdepodobnosť odhalenia nekalých praktík na STK tak významne narástla a ako sa zdá zo súčasného štatistického podielu neúspešných vozidiel, čo je približne 14 %, technici technickej kontroly začali vykonávať kontrolu korektnejšie.

Možnosť „odmerať“ účinnosť takéhoto opatrenia na vykonávanie technických kontrol porovnaním situácie pred a po zavedení vzbudila v Londýne pozornosť. O výmenu skúseností prejavili záujem kolegovia z iných štátov, napríklad z Francúzska, Veľkej Británie a Estónska, ktorí požiadali o možnosť podrobnejšieho sa oboznámenia s kontrolnými postupmi. V roku 2019 už podrobné oboznámenie absolvovali kontrolóri z Fínska a Lotyšska.

Spolu so zástupcami technickej služby technickej kontroly (TESTEK a.s.) a technickej služby emisnej kontroly (S-EKA spol. s r.o.) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zastupovali Ing. Juraj Hudec vedúci oddelenia štátneho dozoru a dohľadu a Ing. Dušan Štofik zo štátneho dopravného úradu.