Skočiť na obsah

Technická a emisná kontrola iba v štáte, kde je vozidlo evidované

Podľa smernice Európskej únie týkajúcej sa kontrol technického stavu sa v každom členskom štáte vozidlá registrované v tomto štáte podrobia pravidelným kontrolám technického stavu. Smernica Európskej únie stanovuje základný rámec pre vykonávanie technických a emisných kontrol, kde sú stanovené iba základné kontrolné úkony. Každý členský štát si technické kontroly a emisné kontroly prispôsobí svojim vlastným potrebám a základné kontrolné úkony môže rozšíriť aj o iné kontrolné úkony, ktoré predstavuje za potrebné. Napríklad v Slovenskej republike je povinné pre niektoré kategórie vozidiel od roku 2000 opatriť vozidlo špeciálnym značením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti, a preto pri technickej kontrole vozidla ide o špeciálny kontrolný úkon, ktorý je zameraný aj na takéto špeciálne značenie. Iné členské si na svoje vozidlá evidované na ich území môžu uplatniť tiež vlastné dodatočné technické požiadavky, ktoré sú potom kontrolované v rámci technických kontrol vykonávaných v tom štáte, kde je vozidlo evidované.

V rámci Európskej únie sa v súčasnosti neuvažuje nad zmenou, ktorá by umožnila vykonanie technickej alebo emisnej kontroly aj v inom štáte, než kde vozidlo nie je evidované. Aj keď v minulosti bol záujem niektorých štátov vytvoriť multilaterálnu dohodu o uznávaní kontrol technického stavu, ku konečnej dohode nakoniec nikdy neprišlo. Niektoré štáty si totiž nevedeli predstaviť, že by technická a emisná kontrola vykonaná na ich vozidlách v zahraničí mohla byť rovnocenná s vykonávanými kontrolami na ich území.

V súčasnosti majú jednotlivé členské štáty vytvorené vlastné informačné systémy pre technické a emisné kontroly, ktoré sú prepojené s národnými evidenciami vozidiel. V inom členskom štáte nie je možné vykonať technickú alebo emisnú kontrolu, nakoľko vykonanie technickej alebo emisnej kontroly v inom členskom štáte nie je možné zaznamenať do informačných systémov v štáte, kde je vozidlo evidované. Členský štát, kde je vozidlo evidované, by si tak nevedel skontrolovať, či sa vozidlá evidované na jeho území podrobujú technickej a emisnej kontrole.

Ozvali sa prevádzkovatelia vozidiel, ktorí za prácou vycestovali spolu s vozidlom na dlhodobý pobyt do zahraničia a chceli by podrobiť svoje vozidlo technickej a emisnej kontrole v mieste dlhodobého pobytu. Na takéto prípady bol v rámci Európskej únie vytvorený systém zjednodušenej preregistrácie vozidiel medzi členskými štátmi (uznanie registračného dokladu vozidla (technického preukazu) na preregistráciu vozidla bez vykonávania dodatočných skúšok). V prípade dlhodobého pobytu je potrebné si preregistrovať vozidlo do daného štátu a následne aj v tomto štáte absolvovať s vozidlom technické a emisné kontroly.

Taktiež sa nám ozvali dopravcovia, ktorí svoje jazdné súpravy prevádzkujú v iných členských štátoch, s otázkou či musia absolvovať technickú a emisnú kontrolu iba na Slovensku. V rámci jednotného trhu Európskej únie si každý dopravca sám stanoví miesto svojho usadenia a na základe toho si zaeviduje svoje vozidlá v štáte usadenia. Následne sa povinnosť podrobovať vozidlo pravidelným technickým a emisným kontrolám vzťahuje na štát evidencie vozidla.