Skočiť na obsah

Základné informácie a odporúčania pre povoľovanie zriadenia stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete (aktualizované ku zmenám účinným k 31.12.2021)

Povoľovanie zriaďovania nových staníc technickej kontroly upravuje § 83príloha č. 1 zákona č.  106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Súčasnú sieť staníc technickej kontroly tvoria prevádzkované stanice technickej kontroly a budované stanice technickej kontroly na základe vydaných povolení. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky môže nad rámec súčasnej siete povoliť zriadenie stanice technickej kontroly. Stane sa tak len, ak sú splnené podmienky ustanovené v prílohe č. 1 k zákonu.

Splnenie týchto podmienok musí preukázať navrhovateľ (žiadateľ). Okrem toho  musí navrhovateľ (žiadateľ) pri podaní návrhu (žiadosti) uhradiť aj správny poplatok (9 000 eur podľa položky 78 písm. e) prvého bodu Sadzobníka správnych poplatkov). Ak tieto podmienky navrhovateľ (žiadateľ) pri podaní nepreukáže, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky návrh bezodkladne zamietne a žiadosťou sa nebude zaoberať.

 

Podmienky na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly ustanovuje príloha č. 1 zákona:

A. Dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych staníc technickej kontroly

„V každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych staníc technickej kontroly, a to v každom okrese dve stacionárne stanice technickej kontroly, v každom okrese, ktorý je súčasne krajským mestom štyri stacionárne stanice technickej kontroly okrem krajského mesta Košice, kde môže byť osem stacionárnych staníc technickej kontroly a okrem hlavného mesta Bratislava, kde môže byť 20 stacionárnych staníc technickej kontroly.“

Na základe tejto podmienky môže vzniknúť stacionárna stanica technickej kontroly v nasledovných okresoch (stav k 29.12.2021):

 • Bytča,
 • Gelnica,
 • Medzilaborce.

Pri tomto parametre navrhovateľ (žiadateľ) v návrhu iba uvedie, že žiada o povolenie na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete na základe podmienky dostatočnej minimálnej konkurencie (Časť A ods. 1 písm. a) prílohy č. 1 zákona), pretože v danom okrese je takýto stav (uvedie sa skutočný stav), čím je možné zriadiť ďalšiu stacionárnu stanicu technickej kontroly. Počty staníc technickej kontroly sú zverejnené na webovej stránke www.testek.sk. Do existujúcej siete staníc technickej kontroly patria všetky stanice technickej kontroly, ktorým bolo vydané oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly (existujúce STK) a organizácie, ktorým bolo vydané povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly (nachádzajúce sa v stave ich budovania).

 

B. Počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly

Každý navrhovateľ (žiadateľ) musí najskôr získať z evidencie vozidiel aktuálne počty evidovaných vozidiel v danom okrese. Tieto počty sú možno zistiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Príloha č. 1 časť A ods. 3 zákona ustanovuje presné parametre, akým spôsobom má vypočítať vyťaženie kontrolnej linky:

„a) jednotková technická kontrola má dobu trvania 20 minút, pričom priemerný čas vykonávania kontrolných položiek technickej kontroly pravidelnej na kontrolnej linke je pre vozidlá kategórie L rovný 0,70-násobku jednotkovej technickej kontroly, pre vozidlá kategórií O2 jednotkovej technickej kontrole, pre vozidlá kategórií M1 a N1 1,25-násobku jednotkovej technickej kontroly, pre vozidlá kategórií T, R2, R3 a R4 1,60-násobku jednotkovej technickej kontroly, pre vozidlá kategórií M2 a M3 1,80-násobku jednotkovej technickej kontroly a pre vozidlá kategórií N2, N3, O3 a O4 dvojnásobku jednotkovej technickej kontroly; posun vozidiel na jednotlivých stanovištiach kontrolnej linky určenej pre vozidlá kategórií L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1 a O2 sa vykonáva každých 10 minút a na jednotlivých stanovištiach kontrolnej linky určenej pre vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R2, R3 a R4 každých 14 minút,

b) z lehôt technických kontrol pravidelných a zo skladby a vekovej štruktúry evidovaných vozidiel pre každé evidované vozidlo v okrese

1. kategórie L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1 a O2 je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 0,613-násobku jednotkovej technickej kontroly ročne,

2. kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R2, R3 a R4 je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 1,612-násobku jednotkovej technickej kontroly ročne,

c) kapacity kontrolnej linky podľa písmena b) zahŕňajú aj príslušný podiel opakovaných kontrol, čo predstavuje

1. 15 % pre vozidlá kategórie L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1 a O2 a

2. 20 % pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

d) na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením osem hodín,

e) v prípade kontrolnej linky pre všetky kategórie vozidiel sa počíta s rozdelením jej kapacít medzi skupinu vozidiel kategórií L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1 a O2 a skupinu vozidiel kategórií M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R2, R3 a R4 v pomere 5 : 1,

f) miesto v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly, pre ktoré nebola zriadená stanica technickej kontroly po dobu platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly od vzniku tohto miesta, sa vo výpočte nezapočítava; zoznam miest v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly, pre ktoré nebola zriadená stanica technickej kontroly po dobu platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, priebežne zverejňuje technická služba technickej kontroly na svojom webovom sídle.“

Pri tomto parametri navrhovateľ (žiadateľ) v návrhu uvedie presný výpočet v danom okrese vyťaženia ďalšej kontrolnej linky. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nezverejňuje jednotlivé okresy, v ktorých je predpoklad vyťaženia ďalšej kontrolnej linky, z dôvodu, že počty evidovaných vozidiel sa menia.

 

C. Spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy

Splnenie tejto podmienky bude musieť navrhovateľ (žiadateľ) preukázať, a to napríklad sčítaním dopravy, ktorým sa dokáže, že vozidlá z iných okresov pravidelne cestujú do tohto okresu a sú v ňom podrobované aj technickej kontrole.

 

D. Regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc technickej kontroly

Ak niektorý okres je rozlohou tak špecifický, že do najbližšej stacionárnej stanice technickej kontroly v danom okrese je neprimerane veľká vzdialenosť, a tiež aj na najbližšie stacionárne stanice technickej kontroly v iných okresoch, bude možné zriadiť stacionárnu stanicu technickej kontroly nad rámec existujúcej siete na konkrétnom mieste (katastrálnom území konkrétnej obce). Môže ísť o odľahlé miesta, kde je náročná dostupnosť, ale počet vozidiel (nie len evidovaných v okrese) v takomto regióne, si môže vyžadovať zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete.

 

Z návrhu musí byť zrejmé na základe ktorého, z vyššie uvedených dôvodov, sa návrh podáva.

Podávanie návrhov (žiadostí) na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete:

 • Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete na základe zmenených podmienok účinných od 31.12.2021 je možné podať až od 31.12.2021. Pri elektronických podaniach sa bude akceptovať podanie, ktoré bude doručené najskôr 31.12.2021 o 0 hodín, 0 minút a 1 sekunda.
 • Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete je možné podať elektronicky do elektronickej schránky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, písomne priamo do podateľne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky alebo písomne poštou na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky odporúča využiť možnosť elektronického podania do elektronickej schránky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
 • Ak bude podaných viacero podaní, ako je možný počet vydaných povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, v takomto prípade bude rozhodujúci čas prijatia (doručenia) návrhu (žiadosti) na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Návrhy sa budú posudzovať podľa poradia v akom boli doručené.
 • Pri elektronickom podaní do elektronickej schránky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky je rozhodujúci presný čas uvedený na doručenke o prijatí. Pri písomnom podaní do podateľne Ministerstva dopravy Slovenskej republiky je rozhodujúci čas uvedený na podaní zapísaný zamestnancom podateľne pri otvorení poštovej zásielky alebo pri čas uvedený na podaní zapísaný zamestnancom podateľne pri fyzickom prebratí. Vzhľadom na uvedené Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky odporúča využiť elektronickú komunikáciu.
 • Upozorňujeme, že ak niektorý navrhovateľ (žiadateľ) vykoná podanie v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci napríklad mailom alebo telefaxom, tak takéto podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Pri takomto podaní sa ako rozhodujúci berie čas, kedy je toto podanie doplnené (podanie je úplné); čas podania bez autorizácie sa neakceptuje.

 

Každý podaný návrh (žiadosť) na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete musí obsahovať:

 • identifikačné údaje navrhovateľa, pričom ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, adresu sídla, identifikačné číslo, miesto podnikania, podpis a odtlačok pečiatky, ak fyzická osoba – podnikateľ používa pečiatku, a ak ide o právnickú osobu názov a adresu sídla alebo obchodné meno a sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, ak právnická osoba používa pečiatku.
 • preukázanie splnenia podmienok pre udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa prílohy č. 1 zákona,
 • správny poplatok (9 000 eur podľa položky 78 písm. e) prvého bodu Sadzobníka správnych poplatkov); správny poplatok odporúčame zakúpiť na Slovenskej pošte, a.s. ako eKolok a k podaniu sa priloží oskenovaný QR kód vydaný Slovenskou poštou.

Návrh o

Suma

Id služby eKolok

povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete

9 000 eur

7150

Upozornenie k správnemu poplatku: Správny poplatok sa platí za podanie návrhu a nie za vydanie povolenia, čo znamená, že ak navrhovateľ (žiadateľ) vykonal podanie, tento úkon sa vykonal, za ktorý sa vyberá správny poplatok, tak pri podaní, ktoré nebude viesť k udeleniu povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete (bude vydané rozhodnutie o nepovolení zriadenia stanice technickej kontroly, resp. návrh bude zamietnutý), správny poplatok nebude vrátený.