Skočiť na obsah

Zverejnenie rozhodnutí o zrušení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska kontroly originality podľa § 83 zákona č. 106/2018 Z. z.

Podľa § 83 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) je povinný počas platnosti povolenia každých šesť mesiacov informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality spolu s preukázaním svojich tvrdení, pričom schvaľovací orgán si môže tieto tvrdenia overiť. Schvaľovací orgán zruší povolenie podľa odseku 5 písm. a) až c), ak držiteľ povolenia neplní oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety alebo v lehote platnosti povolenia nie je schopný zriadiť stanicu technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly alebo pracovisko kontroly originality. Ak držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) nepredloží do 18 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia schvaľovaciemu orgánu právoplatné stavebné povolenie potrebné na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality, platnosť povolenia zaniká uplynutím tejto lehoty; schvaľovací orgán o tejto skutočnosti upovedomí držiteľa povolenia.

Na základe toho sa zverejňuje zoznam oznámení o zániku povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z.:

Podľa § 83 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povolenie podľa odseku 5 písm. a) až c) po uplynutí času platnosti zaniká a schvaľovací orgán nesmie začať konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality.

Na základe toho sa zverejňuje zoznam rozhodnutí o zrušení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.:

Podľa § 83 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povolenie podľa odseku 5 písm. a) až c) po uplynutí času platnosti zaniká a schvaľovací orgán nesmie začať konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality.

Na základe toho sa zverejňuje zoznam rozhodnutí o zrušení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.:

 

Podľa § 83 ods. 9 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak držiteľ povolenia podá návrh na udelenie nového povolenia, ktorému bolo zrušené povolenie podľa § 83 ods. 5 písm. a) až c) zákona č. 106/2018 Z. z. na základe jeho žiadosti, schvaľovací orgán návrh zamietne.

Na základe toho sa zverejňuje zoznam rozhodnutí o zrušení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 9 zákona č. 106/2018 Z. z.:

Pre bližšie podrobnosti k uvedeným rozhodnutiam je potrebné kontaktovať príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý predmetné rozhodnutie vydal.