Skočiť na obsah

Členenie technických služieb

Technické služby sa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov členia na

  1. technickú službu overovania,
  2. technickú službu technickej kontroly,
  3. technickú službu emisnej kontroly,
  4. technickú službu kontroly originality,
  5. technickú službu montáže plynových zariadení.

Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickými službami je oprávnený typový schvaľovací orgán (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad) alebo v jeho mene fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej typový schvaľovací orgán udelil na túto činnosť poverenie.

Technickou službou overovania je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislé skúšobné laboratórium na vykonávanie testov alebo skúšok alebo ako orgán posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania alebo priebežného posudzovania alebo na vykonávanie iných skúšok alebo kontrol podľa tohto zákona, vykonávacieho právneho predpisu (vyhláška č. 136/2018 Z. z.) a regulačných aktov v mene typového schvaľovacieho orgánu alebo schvaľovacieho orgánu, pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

Technickou službou technickej kontroly je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním technickej kontroly podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu (vyhláška č. 137/2018 Z. z.), pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

Technickou službou emisnej kontroly je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním emisnej kontroly podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu (vyhláška č. 138/2018 Z. z.), pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

Technickou službou kontroly originality je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním kontroly originality podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu (vyhláška č. 139/2018 Z. z.), pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

Technickou službou montáže plynových zariadení je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu (vyhláška č. 140/2018 Z. z.), pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.