Skočiť na obsah

Technická služba kontroly originality

Technickou službou kontroly originality je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním kontroly originality podľa tohto zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) a vyhlášky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov.

Povinnosti a oprávnenia technickej služby kontroly originality ustanovuje § 76 zákona č. 106/2018 Z. z.

Technickou službou kontroly originality je spoločnosť IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica.