Skočiť na obsah

Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania

Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania podľa § 1 vyhlášky č. 136/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.,

b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,

c) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z.,

d) doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z.,

e) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 71 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 106/2018 Z. z.,

f) platné osvedčenie o akreditácii preukazujúce akreditáciu podľa § 166 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.,

g) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.,

h) zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,

i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,

j) čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. a

k) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom.

Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v písm. c), písm. e), písm. f) až h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.

Podanie návrhu o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 200 eur podľa Položky 72a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Pokiaľ výstupom technickej služby majú byť osvedčenia o typovom schválení EÚ podľa regulačných aktov Európskej únie, technická služba je povinná podať návrh na oznámenie technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie, pričom tento návrh je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 300 eur podľa Položky 72a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ výstupom technickej služby majú byť správy o udelení homologizácie podľa predpisov EHK OSN, technická služba je povinná podať návrh na oznámenie technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, pričom tento návrh je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 200 eur podľa Položky 72a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.