Skočiť na obsah

Povinnosti a oprávnenia technickej služby overovania

Technickou službou overovania je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislé skúšobné laboratórium na vykonávanie testov alebo skúšok alebo ako orgán posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania alebo priebežného posudzovania alebo na vykonávanie iných skúšok alebo kontrol podľa tohto zákona, vykonávacieho právneho predpisu (vyhláška č. 136/2018 Z. z.) a regulačných aktov v mene typového schvaľovacieho orgánu alebo schvaľovacieho orgánu, pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

Technická služba overovania je podľa § 73 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná

a) zabezpečovať činnosti súvisiace

1. s vykonávaním testov typu vozidiel, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a overovaním ich zhodnosti na účely ich schvaľovania,

2. s vykonávaním skúšok jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na účely ich schvaľovania,

3. s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a overovaním ich zhodnosti na účely ich schvaľovania,

b) vystavovať

1. protokoly o testoch typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia, vystavovať protokoly o overení ich zhodnosti a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom,

2. protokoly o skúškach jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných schvaľovacím orgánom,

3. protokoly o testoch typu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, vystavovať protokoly o overení ich zhodnosti a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom,

c) požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,

d) vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,

e) počas celej doby platnosti poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. a plniť podmienky uvedené v poverení,

f) plniť prevádzkové a informačné povinnosti podľa osobitných predpisov (nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013, nariadenie (EÚ) 2016/1628, nariadenie (EÚ) 2018/858),

g) podstúpiť priebežné monitorovanie technickej služby podľa osobitného predpisu (nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013, nariadenie (EÚ) 2016/1628, nariadenie (EÚ) 2018/858).

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa § 73 ods. 1 písm. a) a b) technickou službou overovania ustanovuje § 2 vyhlášky č. 136/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania.