Skočiť na obsah

Technická služba technickej kontroly

Technickou službou technickej kontroly je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním technickej kontroly podľa tohto zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) a vyhlášky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov.

Povinnosti a oprávnenia technickej služby technickej kontroly ustanovuje § 74 zákona č. 106/2018 Z. z.

Technickou službou technickej kontroly je spoločnosť TESTEK, a.s., Plachého 14, 841 02 Bratislava.